Peɖiɣni ɛyaa yaʋ Yesu sɩm yɔɔ tɔzʋʋ sɔnzɩ ɖɩlaɖɛ Sɩloovenii

WEZUU CAƔƲ NƐ ƐSƆ SƐTƲ TƲMƖYƐ KPƐLƖKƲƲ TAKAYAƔ Mars 2018

kɛdɛsɩ labʋ

Kɛdaɣ ŋga kɔ-yɔɔ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩtɩŋna nɛ ɖɩla Krɩstʋ sɩm yɔɔ tɔzʋʋ ŋgee tɔm susuu tʋmɩyɛ yɔ. Ɛbɛ yɔɔ Yesu sɩba? Kɩhɛyʋʋ pʋ-ñʋʋ taa kɩlaʋ wazɩɣ we?

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

“Weyi ɛcaɣ ɛkɛ kɔɔnɔɔdʋ yɔ, ɛpɩsɩ ɛ-tɩ mi-yom”

Ðɛ-Ɛsɔ sɛtʋ hɔɔlɩŋ weyi iyeki se ɛyaa ɩsɩm-ɖʋ nɛ pasam-ɖʋ yɔ, ɩ-tɔm kɩlɩnɩ cɛyʋʋ ɖɛ-ɛsɩndaa? Ðoŋ ɖoŋ lɛ, lɩmɖʋyʋ weyi eluzuu ɛ-tɩ yɔ, ɛlakɩ tʋma wena Yehowa Ɛsɔ ɖeke naɣnɩ-yɛ yɔ.

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Ña paɣtʋ naalɛ ndʋ tɩ-tɔm kɩlɩ cɛyʋʋ yɔ

Paɣtʋ naalɛ ndʋ Yesu tɔm se ndʋ kɛnɩ ndʋ tɩ-tɔm kɩlɩ cɛyʋʋ yɔ Bibl taa? Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwɩlɩ se ɖɩñaŋ paɣtʋ ndʋ?

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Ɛbɛ pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋsɔɔlɩ Ɛsɔ nɛ ño-koobu nɛ pɩkpaɖɩ?

Pɩwɛɛ se ɖɩsɔɔlɩ Ɛsɔ nɛ ɖo-koobu. Nʋmɔʋ sɔsɔʋ lɛɛkʋ lɛ se ɖɩkalɩɣ Bibl paa evemiye nɖɩ.

Ñɩm mbʋ pɩwɛ Ɛsɔtɔm taa yɔ

Caɣnɩ ñɛ-ɛsa tam kɛdɛzaɣ kɩyakɩŋ ɛnɛ ɩ-taa

Sɔnɔ, ɛyaa sakɩyɛ ɖɛzɩɣ tomnaɣ yɔɔ wondu ñɩnʋʋ nɔɔ nɛ peyeki fezuu taa tʋma. Ɛzɩma Krɩstʋ ñɩma mba pacakɩnɩ pɛ-Ɛsa fezuu taa yɔ, pɛ-wɛtʋ ñɛwɛ ndɩ?

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-tɛm ñɔtɩ kpam

Tɔm ndʋ Yesu yɔɔdaa yɔ, ɛzɩma tɩwɩlɩɣ se ɖɩñɔtɩnɩ ɛjaɖɛ tɛm wiye? Pocosi tɔm tʋnɛ nɛ lɛɛtʋ yɔɔ video ‘Ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-tɛm ñɔtɩ kpam’ taa.

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

‘Ɩcaɣnɩ mɩ-ɛsa’

Pɛlaa hiu eduuye taa lɛ, ɛbɛ sɩŋnɩ asɛyʋ walʋ, pɛlaa lɔŋsɩnɖaa, nɛ pɛlaa kɩmɛlɛmɩŋ? Nɛ ɛzɩma ŋnɩ eduuye nɖɩ ɖɩ-taa?

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Ðɩwɛɛ niye tɔm susuu taa nɛ pɩkɩlɩ—Wɩlɩ ñe-Bibl kpɛlɩkɩyaa ɛzɩma pɔñɔɔzɩ pa-tɩ yɔ

Kpaɣnɩ ɖooo kiɖe tɛɛ, pɩwɛɛ se ɖɩsɩnɩ ɖe-Bibl kpɛlɩkɩyaa nɛ kpɛlɩkʋʋ ñɔɔzʋʋ malɩnɩ-wɛ. Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ nɛ ŋsɩnɩ-wɛ?