Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | ƐSTƐƐRƖ 6-10

Ɛstɛɛrɩ taamaɣzɩ ɛ-tɩ yɔɔ, ɛlɛ ɛmaɣzɩ Yehowa nɛ ɛ-samaɣ pɔ-yɔɔ

Ɛstɛɛrɩ taamaɣzɩ ɛ-tɩ yɔɔ, ɛlɛ ɛmaɣzɩ Yehowa nɛ ɛ-samaɣ pɔ-yɔɔ
NAƲ

Ɛstɛɛrɩ taamaɣzɩ ɛ-tɩ yɔɔ, piyeba nɛ ɛlʋ Yehowa nɛ ɛ-samaɣ pɔ-yɔɔ nɛ abalɩtʋ

8:3-5, 9

  • Ɛstɛɛrɩ nɛ Mɔrdekayɩ, pe-wezuu tɩtasɩ wɛʋ kaɖɛ taa. Ɛlɛ, paɣtʋ ndʋ Hamaanɩ ɖʋwa se pakʋ Yuda mba tɩŋa yɔ, tɩwɛɛ nɛ tɩyɛlɩɣ ɛjaɖɛ hɔɔlɩŋ kpeekpe taa

  • Ɛstɛɛrɩ tasɩ ɖʋʋ e-wezuu kaɖɛ taa nɛ ewolo wiyaʋ ɛzɩdaa, ŋgʋ ɛlɛ tɩyaa-ɩ. Ewi ɛ-samaɣ yɔɔ nɛ ɛpɔzɩ wiyaʋ se ɛlɛɣzɩ paɣtʋ kaɖɛ ñɩndʋ ndʋ

  • Paɣtʋ ndʋ paɖʋwaɣ wiyaʋ hɩɖɛ taa yɔ, pataapɩzɩɣ se pahɩzɩ-tʋ. Pʋyɔɔ wiyaʋ ha Ɛstɛɛrɩ nɛ Mɔrdekayɩ waɖɛ se paɖʋ paɣtʋ kɩfatʋ

Yehowa yeba nɛ ɛ-samaɣ wa you

8:10-14, 17

  • Paɖaɣnɩ tɔm susuu nabʋlɛ ɖeɖe nɛ paha Yuda mba nʋmɔʋ se palʋ nɛ pakandɩyɩ pa-tɩ yɔɔ

  • Tɔm yekiyaa se lɛɛ lɛɛ nɛ pɛyɛlɩnɩ tɔm ndʋ ɛjaɖɛ kpeekpe taa nɛ Yuda mba ñɔɔzɩ pa-tɩ nɛ paɖaŋ you ŋgʋ

  • Ɛyaa sakɩyɛ na Ɛsɔ wazaɣ ɛ-samaɣ yɔɔ nɛ papɩsɩ Ɛsɔ sɛyaa