Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

Ðɩwɛɛ niye tɔm susuu taa nɛ pɩkɩlɩ: Ñɔɔzɩ ña-maɣmaɣ ñɔ-tɔm nɛ ŋha takayɩsɩ

Ðɩwɛɛ niye tɔm susuu taa nɛ pɩkɩlɩ: Ñɔɔzɩ ña-maɣmaɣ ñɔ-tɔm nɛ ŋha takayɩsɩ
NAƲ

ƐBƐ YƆƆ PƖCƐYAA? Pamaɣ tɔm ndʋ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩyɔɔdɩ nɛ ɖɩha takayɩsɩ yɔ kpɛlɩkʋʋ takayaɣ taa se pɩsɩnɩ-ɖʋ tɔm susuu taa. Paa mbʋ yɔ, pɩwɛɛ se ɖɩlakɩnɩ tʋmɩyɛ ɖa-maɣmaɣ ɖɔ-tɔm pee. Ðɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩlɛɣzɩ tɔm ndʋ pamawa yɔ pazɩ, yaa tɔm ñʋʋ ŋgʋ kɩkɛdɩɣnɩ ɖo-kooka taa ɛyaa nɛ pɩkɩlɩ yɔ. Pɩsa nɛ ɖɩla mbʋ lɛ, pɩwɛɛ se ɖɩkalɩ takayaɣ ŋga ɖɩñɩnɩɣ cɛlʋʋ yɔ, nɛ ndʋ pamawa se pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩha-kɛ yɔ, nɛ pʋwayɩ lɛ, ɖɩcɔnɩ la ŋwɩlɩwaa tɛ video. Ðɩtɛŋ lɛ, ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩkpaɣ lɔŋ weyi ɩkɔŋ yɔ nɛ ɖɩñɔɔzɩnɩ ɖa-maɣmaɣ ɖɔ-tɔm.

ƐZƖMA PƖWƐƐ SE ŊLA?

Pɔzɩ ña-tɩ se: ‘Mɔnsɔɔlaa se malabɩnɩ tʋmɩyɛ tɔm ndʋ pamawa yɔ?’

YE ƐƐƐ KƆYƆ

  • Ñɔɔzɩ ña-kajalaɣ tɔm pee. Ŋsɛɣ ɖɩɣdʋ nɛ pɩtɛ lɛ, ŋheyi-i kpayɩ kpayɩ mbʋ pʋyɔɔ ŋkɔm ɛ-cɔlɔ yɔ. (Ŋpɩzɩɣ nɛ ŋtɔ se: “Mɔnkɔm se . . . ”)

  • Maɣzɩ tɔm ndʋ ŋpɩzɩɣ nɛ ŋyɔɔdɩ tɔm pɔzʋʋ wayɩ pʋcɔ nɛ ŋkalɩ Bibl mayaɣ nɛ ŋcɛlɩ takayaɣ yɔ tɩ-yɔɔ. (Pʋcɔ nɛ ŋkalɩ Bibl mayaɣ lɛ, ŋpɩzɩɣ nɛ ŋtɔ se: “Pocosi tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ cɩnɛ.”)

YE AAYƖ KƆYƆ

  • Lɩzɩ takayaɣ taa tɔm ñʋʋ ŋgʋ kɩkɛdɩɣnɩ ño-kooka taa ɛyaa nɛ pɩkɩlɩ yɔ

  • Ñɔɔzɩ tɔm pɔzʋʋ mbʋ pɩpɩzɩɣ piyele nɛ ɖɩɣdʋ lɩzɩ ɛ-lɩmaɣza nɛ eheyi-ŋ yɔ, ɛlɛ pɩtaakɛ tɔm ndʋ tɩpɩzɩɣ nɛ tɩcɛyɩ-ɩ yɔ. (Ŋpɩzɩɣ ŋtɩŋnɩ tɔm pɔzʋʋ mbʋ pɩwɛ paa fenaɣ fenaɣ takayaɣ ŋga lɛ kɔ-hɔɔlʋʋ 2 yɔɔ yɔ.)

  • Lɩzɩ mayaɣ ŋga ŋkaɣ kalʋʋ yɔ. (Ye Réveillez-vous! ŋcaɣ haʋ yɔ, pɩtɩcɛyɩ se ŋkalɩ Bibl mayaɣ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, palɩzɩ-kɛ mba paasɩŋ Bibl taa tɔm sakɩyɛ nɛ paataɣ liu Ɛsɔ sɛtʋ agbaa yɔ, pɔ-yɔɔ na.)

  • Tɩŋnɩ tɔm loyaɣ kʋɖʋmaɣ yaa naalɛ yɔɔ nɛ ŋheyi ɖɩɣdʋ wazaɣ ŋga ehikiɣ takayaɣ ŋga ka-kalʋʋ taa yɔ

YE PƖTƐKƐ MBƲ YƆ

  • Ñɔɔzɩ tɔm pɔzʋʋ mbʋ ŋkaɣ pɩ-yɔɔ cosuu pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ wiye yɔ

  • Ma tɔm nɛ pɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋtɔzɩ ndʋ ŋkaɣ yɔɔdʋʋ cee wayɩ yɔ tɩ-yɔɔ