Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

7-​13 mars

ƐSTƐƐRƖ 6-10

7-​13 mars
 • Hendu 131 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Ɛstɛɛrɩ taamaɣzɩ ɛ-tɩ yɔɔ, ɛlɛ ɛmaɣzɩ Yehowa nɛ ɛ-samaɣ pɔ-yɔɔ”: (C. 10)

  • Ɛst. 8:3, 4—Paa Ɛstɛɛrɩ wezuu ɛtɩtasɩ wɛʋ kaɖɛ taa yɔ, ɛlʋbɩ siŋŋ se ɛya lalaa ñʋʋ (ia 142-143 § 24-25)

  • Ɛst. 8:5—Ɛstɛɛrɩ tɩŋnɩ lɛɣtʋ yɔɔ nɛ ɛyɔɔdɩnɩ wiyaʋ Asiyerusi (w06-F 1/3 11 § 8)

  • Ɛst. 8:17—Ɛyaa sakɩyɛ mba pataakɛ Yuda ñɩma yɔ, papaɣzɩ Ɛsɔ sɛʋ (w06-F 1/3 11 § 3)

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm: (C. 8)

  • Ɛst. 8:1, 2—Yakɔɔb sɩm ñalʋʋ yɔɔ, ɛyɔɔdɩ Bɛnjamɛɛ yɔɔ natʋ tɔm se “ɛtayɩɣ mbʋ ɛkʋwa yɔ piwolo pɩtalɩ ɖanaɣ.” Ɛzɩma tɩyɛ tɔm ndʋ tɩlaba? (ia 142, aɖakaɣ)

  • Ɛst. 9:10, 15, 16—Paa paɣtʋ kaaha Yuda mba nʋmɔʋ se pakpaɣ po-koyindinaa ñɩm yɔ, ɛbɛ yɔɔ patɩla mbʋ? (w06-F 1/3 11 § 4)

  • Ɛbɛ kpɩtaʋ kʋnɛ, kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ kpɛlɩkɩɣ-m Yehowa yɔɔ?

  • Kpɩtaʋ kʋnɛ, kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ hɔɔlʋʋ ŋgʋ manpɩzɩɣ nɛ malabɩnɩ tʋmɩyɛ tɔm susuu taa?

 • Bibl kalʋʋ: Ɛst. 8:1-9 (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

 • Ñɔɔzɩ ña-tɩ nɛ ŋha takayɩsɩ fenaɣ kanɛ: (C. 15) Tɔm taa tazʋʋ. Yele nɛ paɖʋ Ɛzɩma ɖɩpaɣzɩ kɛdaɣ yɔ tɛ videowaa; paa video ŋgʋ kɩtɛŋ lɛ, ŋtazɩ kɩ-tɔm kɩcɛyɩtʋ taa. Pʋwayɩ lɛ, ŋtazɩ ñʋʋ kʋnɛ kɩ-taa: “Ðɩwɛɛ niye tɔm susuu taa nɛ pɩkɩlɩ: Ñɔɔzɩ ña-maɣmaɣ ñɔ-tɔm nɛ ŋha takayɩsɩ.”

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

 • Hendu 118

 • Ðɩmʋ ɛyaa mba ɖɩya-wɛ yɔ camɩyɛ”: (C. 15) Tɔm taa tazʋʋ. Pinde koobiya mʋ ɛyaa mba pɔkɔm Yesu sɩm yɔɔ tɔzʋʋ sɔnzɩ ɖɩlaɖɛ yɔ camɩyɛ lɛ, pee kɩbana wena pɩlʋlaa? Pɔzɩ-wɛ nɛ pɔyɔɔdɩ a-tɔm. Yele nɛ pakpaɣ kɩɖaʋ kɩbaŋʋ nakʋyʋ nɛ palabɩnɩ la ŋwɩlɩ.

 • Ɛgbɛyɛ taa Bibl kpɛlɩkʋʋ: ia ñʋʋ 10 § 12-21h. 91 yɔɔ tɔm taa cuuzuu (C. 30)

 • Tɔm taa cuuzuu nɛ cee wayɩ kpɩtaʋ taa tɔm (C. 3)

 • Hendu 147 nɛ adɩma