Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | YƆB 11-15

Yɔb kaawɛnɩ lidaʋ sɩɖaa femtu yɔɔ

Yɔb kaawɛnɩ lidaʋ sɩɖaa femtu yɔɔ

Yɔb wɩlaa se ɛwɛnɩ tisuu se Ɛsɔ pɩzɩɣ nɛ efezi-i

14:7-9, 13-15

  • Pʋtɔma yɔ, Yɔb tɩŋnɩ hiyuu tɩʋ yɔɔ nɛ ɛwɩlɩ se etisaa se Ɛsɔ wɛnɩ ɖoŋ se efezi-i

  • Hiyuu tɩʋ lila ɖaɣlaa nɛ asʋʋ tɛtʋ camɩyɛ; paa pɛsɛtɩ-kʋ nɛ pɩsaɣ kiɖe yɔ, ki-lila ana ayeki nɛ kɩɖaɣnɩ hɔʋ. Ye lila ana atɩɖazɩ yɔ, tɩʋ ɖaɣnɩɣ hɔʋ nɛ kɩlɩɩ hatʋ

  • Paa pɛsɛtɩ hiyuu tɩʋ nɛ ki-kiɖe wɩlɩ yɔ, tɛʋ nɩɣ lɛ, ki-lila yeki nɛ kiɖe nɖɩ ɖɩɖaɣnɩ hɔʋ nɛ hatʋ kɩfatʋ lɩɩ