Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Kɩhɛyʋʋ pʋ-ñʋʋ taa kɩlaʋ haɣ-ɖʋ sɩɖaa femtu lidaʋ

Kɩhɛyʋʋ pʋ-ñʋʋ taa kɩlaʋ haɣ-ɖʋ sɩɖaa femtu lidaʋ

Yesu sɩm yɔɔ tɔzʋʋ sɔnzɩ haɣ-ɖʋ waɖɛ se ɖɩmaɣzɩ cee wayɩ wazasɩ nzɩ ɖɩkaɣ hiɣu pɩtɩŋnɩ kɩhɛyʋʋ pʋ-ñʋʋ taa kɩlaʋ yɔɔ yɔ. Sɩ-taa nakɛyɛ lɛ sɩɖaa femtu. Yehowa taaɖʋ se ɛyʋ ɛsɩ. Pʋyɔɔ ɖɩnɩɣ wɩzasɩ siŋŋ alɩwaatʋ ndʋ ɖilesiɣ ɖɛ-ɛyʋ kʋsɔɔlʋ nɔɔyʋ yɔ. (1 Kɔr. 15:26) Pɩɩcɛyɩ Yesu siŋŋ alɩwaatʋ ndʋ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa kaawɛɛ nɛ pewiɣ Lazaarɩ sɩm yɔ. (Yoh. 11:33-35) Yesu nɩɣzɩnɩ ɛ-Caa pɩtɩŋa pɩ-taa, ye mbʋ pɩwɩlɩɣ se Yehowa ɖɔɖɔ nɩɣ siziŋ weyi ɖɩnɩɣ alɩwaatʋ ndʋ ɖilesiɣ ɖɛ-ɛyaa kʋsɔɔlaa yɔ. (Yoh. 14:7) Pɩwɛɛ nɛ piselitiɣ Yehowa se efezi ɛ-sɛyaa mba pasɩba yɔ, nɛ ɖa-tɩŋa ɖɩɖaŋ alɩwaatʋ ndʋ kpam.—Yɔb 14:14, 15.

Yehowa tɩkɛ Ɛsɔ weyi esidiɣ pɩtɩŋa yem yem yɔ, ye mbʋ ɖɩɩpɩtɩɣ se sɩɖaa femtu kaɣ ɖɔm camɩyɛ cɔlɩɩɩ. (1 Kɔr. 14:33, 40) Alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa lɛ, ɖɩɩtasɩɣ wɛʋ laŋwɛɛkɩyɛ taa, ɛlɛ ɖɩkaɣ mʋʋ ɖɛ-ɛyaa mba pefezaa yɔ nɛ taa leleŋ. Ŋmaɣzɩɣ sɩɖaa femtu lidaʋ yɔɔ kɔzɩ kɔzɩ alɩwaatʋ ndʋ ŋwɛ laŋwɛɛkɩyɛ taa yɔ? (2 Kɔr. 4:17, 18) Ŋwɛnɩ ɛsɩmɩyɛ kɩhɛyʋʋ pʋ-ñʋʋ taa kɩlaʋ yɔɔ? Ŋsɛɣ Yehowa se ɛlabaɣ lɛ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛha-ɖʋ sɩɖaa femtu lidaʋ Bibl taa?—Kol. 3:15.

  • Ña-taabalaa nɛ ñɔ-hɔʋ taa ñɩma mba ŋɖaŋ kpam se ŋtasɩ naʋ?

  • Bibl taa ɛyaa mba ŋkɩlɩ sɔɔlʋʋ se ŋkatɩ nɛ ña nɛ wɛ ɩla faawɩyɛ?