Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | YƆB 6-10

Ɛyʋ siɣsiɣ tʋ Yɔb yɔɔdʋʋ ɛ-wɩzasɩ tɔm

Ɛyʋ siɣsiɣ tʋ Yɔb yɔɔdʋʋ ɛ-wɩzasɩ tɔm

Yɔb lesi ɛ-ñɩm kpeekpe, e-piya tɩŋa sɩ nɛ ɛ-maɣmaɣ ɛtɔlɩ kʋdɔŋ sɔsɔʋ nakʋyʋ, paa mbʋ yɔ ɛɖɔkɩ e-siɣsiɣ wɛtʋ kpam. Pʋyɔɔ Sataŋ yeba se pitibi-i yɔɔɔ nɛ elesi ɛ-cɩŋgɩlɩm wɛtʋ. Ɛ-taabalaa naadozo talɩ. Kajalaɣ lɛ, palabɩ ɛzɩ panɩɣ Yɔb siziŋ yɔ. Pʋwayɩ lɛ, pacaɣ ɛ-cɔlɔ kɩyakɩŋ lʋbɛ, ɛlɛ patɩyɔɔdɩ paa tɔm piye kʋɖʋmɖɩyɛ se pɛhɛzɩ ɛ-laŋɩyɛ. Tɔm ndʋ pɔyɔɔdɩ pʋwayɩ payɩ yɔ, tɩtɛzɩ wɛɛkʋʋ Yɔb laŋɩyɛ kɩwɛɛkʋ.

Yɔb ɖɔkɩ e-siɣsiɣ wɛtʋ paa ɛnɩɣaɣ siziŋ siŋŋ yɔ

6:3; 7:16; 9:20-22; 10:1, 12

  • Yɔb nɩɣaɣ siziŋ siŋŋ, piyeba nɛ ɛwɛɛnɩ lɩmaɣza wena atɩtʋʋzɩ yɔ. Ɛmaɣzaɣ se Ɛsɔ paa fɛyɩnɩ-ɩ paa ɛwɛ siɣsiɣ yɔ

  • Ɛzɩma piitibi Yɔb yɔɔɔ yɔ, piyeba nɛ ɛtɩmaɣzɩ se ɛ-kʋñɔŋ pɩzɩɣ nɛ kɩlɩɩnɩ ɖoli nɛ pɩtɩkɛ Ɛsɔ cɔlɔ

  • Yɔb kaawɛ laŋwɛɛkɩyɛ taa, paa mbʋ yɔ eheyi ɛ-taabalaa kɩdɛkɛdaa mba se ɛsɔɔlɩ Yehowa