Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | YƆB 1-5

Yɔb ɖɔkɩ ɛ-cɩŋgɩlɩm wɛtʋ takɩm taa

Yɔb ɖɔkɩ ɛ-cɩŋgɩlɩm wɛtʋ takɩm taa

Yɔb kaacaɣ wezuu Uuz tɛtʋ taa alɩwaatʋ ndʋ Izrayɛɛlɩ piya kaawɛ yomiye taa Egipiti yɔ. Yɔb taakɛ Izrayɛɛlɩ tʋ, ɛlɛ ɛsɛɣaɣ Yehowa siɣsiɣ. Ɛɛwɛnɩ hɔʋ sɔsɔʋ, ñɩm sakɩyɛ nɛ ɛɛkɛ ɛyʋ sɔsɔ ɛ-tɛtʋ taa. Ɛɛkɛ lɔŋ tasɩyʋ kɩbanʋ nɛ tɔm hʋyʋ weyi ɛfɛyɩ tɛ yɔɔ tɛ yɔɔ yɔ. Ɛsɩɣaɣnɩ kʋñɔndɩnaa nɛ mba paawɛ tanɩm taa yɔ. Yɔb kaakɛ ɛyʋ siɣsiɣ tʋ siŋŋ.

Yɔb wɩlɩ kpayɩ kpayɩ se Yehowa tɔm kɩlɩnɩ cɛyʋʋ e-wezuu caɣʋ taa

1:8-11, 22; 2:2-5

  • Sataŋ nawa se Yɔb kɛ ɛyʋ siɣsiɣ tʋ. Ɛtɩkpɛzɩ se Yɔb ñaŋ Yehowa, ɛlɛ ɛtɔm se pɩtɩkɛ lɩmaɣza kɩbana yɔɔ ɛñaŋɩ-ɩ

  • Sataŋ tɔm se kɛzɛsɩ yɔɔ Yɔb sɛɣ Yehowa

  • Pɩsa nɛ Yehowa cosi Sataŋ lɛ, ɛha-ɩ nʋmɔʋ se ɛtakɩ Yɔb nɛ ɛna. Sataŋ kɔnɩ kʋñɔmɩŋ ndɩ ndɩ Yɔb wezuu caɣʋ taa

  • Alɩwaatʋ ndʋ Sataŋ nawa se Yɔb ɖɔkɩ ɛ-cɩŋgɩlɩm wɛtʋ lɛ, ekitini Yehowa se pɩtɩkɛ lɩmaɣza kɩbana yɔɔ ɛyaa sɛɣ-ɩ

  • Yɔb tɩla kɩdɛkɛdɩm nɛ ɛtɩtʋʋ Ɛsɔ se ɛ-cɔlɔ ɛ-kʋñɔmɩŋ lɩnaa