Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Ɛzɩma ɖɩpaɣzɩ kɛdaɣ yɔ

Ɛzɩma ɖɩpaɣzɩ kɛdaɣ yɔ

FEŊUU TILIMIYE

Tɔm pɔzʋʋ: Ŋtɛm nɩʋ Bibl taa tɔm tʋnɛ?

Bibl mayaɣ: Yoh. 3:16

Cɛlɩ takayaɣ: Feŋuu Tilimiye takayaɣ kanɛ, kawɩlɩɣ ɛzɩma Yesu siziŋ nɩʋ nɛ ɛ-sɩm pawazɩɣ-ɖʋ yɔ.

FEŊUU TILIMIYE (kɛdɛzaɣ hayʋʋ)

Tɔm pɔzʋʋ: Cɔnɩ tɔm pɔzʋʋ pʋnɛ nɛ ŋna ɛzɩma ɛyaa cosi pɩ-yɔɔ yɔ. [Kalɩ kajalaɣ tɔm pɔzʋʋ nɛ ɛzɩma ɛyaa cosi pɩ-yɔɔ yɔ.] Suwe ñamaɣzɩɣ pɩ-yɔɔ?

Bibl mayaɣ: Mat. 4:1-4

Cɛlɩ takayaɣ: Sataŋ yɔɔdɩnɩ Yesu nɛ ɛtakɩ-ɩ, ye mbʋ pɩwɩlɩɣ se Sataŋ tɩkɛnɩ kɩdɛkɛdɩm yem. Bibl tasɩɣ yɔɔdʋʋ tɔm sakɩyɛ pɩlɩɩnɩ Sataŋ yɔɔ. Ñʋʋ kʋnɛ, kɩtazɩɣ tɔm ndʋ tɩ-taa nɛ pɩkɩlɩ.

YESU SƖM YƆƆ TƆZƲƲ SƆNZƖ YAƲ TAKAYAƔ

Cɛlɩ takayaɣ: Ðɩwɛɛ nɛ ɖɩtayɩɣ yaʋ takayɩsɩ se ɖɩyaa ɛyaa nɛ pɔkɔɔ sɔnzɩ sɔsɔsɩ nasɩyɩ ɖeɖe. [Cɛlɩ ɖɩɣdʋ yaʋ takayaɣ.] Ɛyaa miiliyɔɔwaa kaɣ kpeɣluu 23 mars ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ se pala Yesu Krɩstʋ sɩm yɔɔ tɔzʋʋ sɔnzɩ. Puwiye pakaɣ yɔɔdʋʋ samaɣ taa tɔm nɛ pawɩlɩ ɛzɩma ɛ-sɩm wazɩɣ-ɖʋ yɔ. Pama alɩwaatʋ nɛ lone nɖɩ ɖɩ-taa pakaɣ labʋ sɔnzɩ nzɩ yɔ yaʋ takayaɣ kanɛ kɔ-yɔɔ. Pɩwɛɣ ɖeu se ŋkɔɔ nɛ ŋna.

MA NDƲ ÑA-MAƔMAƔ ŊÑƆƆZAA YƆ

Tɩŋnɩ kɩɖaŋ ɩnɛ ɩ-yɔɔ nɛ ŋma ndʋ ña-maɣmaɣ ŋñɔɔzaa se ŋpaɣzɩnɩ kɛdaɣ tɔm susuu taa yɔ