Pɛwɛɛ nɛ palakɩ Krɩstʋ sɩm yɔɔ tɔzʋʋ sɔnzɩ Caama ɛjaɖɛ taa

WEZUU CAƔƲ NƐ ƐSƆ SƐTƲ TƲMƖYƐ KPƐLƖKƲƲ TAKAYAƔ Mars 2016

Ɛzɩma ɖɩpaɣzɩ kɛdaɣ yɔ

Lɔŋ tasʋʋ mbʋ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩlabɩnɩ tʋmɩyɛ nɛ ɖɩha Feŋuu Tilimiye nɛ 2016 tɛ Yesu sɩm yɔɔ tɔzʋʋ sɔnzɩ yaʋ takayaɣ yɔ. Tɩŋnɩ kɩɖaŋ ɛnɩ ɩ-yɔɔ nɛ ŋñɔɔzɩ ña-maɣmaɣ ñɔ-tɔm.

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Ɛstɛɛrɩ taamaɣzɩ ɛ-tɩ yɔɔ, ɛlɛ ɛmaɣzɩ Yehowa nɛ ɛ-samaɣ pɔ-yɔɔ

Ɛɖʋ e-wezuu kaɖɛ taa nɛ ɛsɩnɩ Mɔrdekayɩ nɛ paɖʋ paɣtʋ kɩfatʋ se pɩsa nɛ pataakʋ Yuda mba. (Ɛstɛɛrɩ 6-10)

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

Ðɩwɛɛ niye tɔm susuu taa nɛ pɩkɩlɩ: Ñɔɔzɩ ña-maɣmaɣ ñɔ-tɔm nɛ ŋha takayɩsɩ

Labɩnɩ tʋmɩyɛ nʋmɔŋ weyi ɖɩpɩzɩɣ ɖɩtɩŋnɩ ɩ-yɔɔ nɛ ɖɩñɔɔzɩ ɖa-maɣmaɣ ɖɔ-tɔm nɛ ɖɩha Feŋuu Tilimiye Réveillez-vous!

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Ðɩmʋ ɛyaa mba ɖɩya-wɛ yɔ camɩyɛ

Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩmʋ agɔma nɛ mba peyebi tɔm susuu yɔ camɩyɛ?

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Yɔb ɖɔkɩ ɛ-cɩŋgɩlɩm wɛtʋ takɩm taa

Ɛwɩlaa se Yehowa tɔm kɩlɩnɩ cɛyʋʋ e-wezuu caɣʋ taa (Yɔb 1-5)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Ɛyʋ siɣsiɣ tʋ Yɔb yɔɔdʋʋ ɛ-wɩzasɩ tɔm

Yɔb nɩɣaɣ siziŋ siŋŋ nɛ pitibi-i yɔɔɔ, piyeba nɛ ɛwɛɛnɩ lɩmaɣza wena atɩtʋʋzɩ yɔ, ɛlɛ ɛsɔɔlɩ Yehowa mbʋ. (Yɔb 6-10)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Yɔb kaawɛnɩ lidaʋ sɩɖaa femtu yɔɔ

Ɛɛnawa se Ɛsɔ pɩzɩɣ nɛ ɛɖaɣnɩ-ɩ wezuu haʋ ɛzɩ hiyuu tɩʋ kiɖe nɖɩ ɖɩwɩlaa nɛ ɖɩɖaɣnɩ hɔʋ yɔ (Yɔb 11-15)

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Kɩhɛyʋʋ pʋ-ñʋʋ taa kɩlaʋ haɣ-ɖʋ sɩɖaa femtu lidaʋ

Kɩhɛyʋʋ pʋ-ñʋʋ taa kɩlaʋ kɛnɩ haɖɛ nɖɩ Yehowa laba nɛ ɖɩhaɣ-ɖʋ sɩɖaa femtu lidaʋ yɔ. Alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa, ɖɩɩtasɩɣ wɩɣ ɖɛ-ɛyaa kʋsɔɔlaa mba pasɩba yɔ, ɛlɛ ɖɩkaɣ-wɛ mʋʋ nɛ taa leleŋ.