WEZUU CAƔƲ NƐ ƐSƆ SƐTƲ TƲMƖYƐ KPƐLƖKƲƲ TAKAYAƔ Mai-juin 2022

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Lɛɣtʋ ndʋ Daviid lakaɣnɩ you yɔ

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Cajayɛ yɔɔ lɛ, Absalɔm kaɖɩnɩ ɛ-caa

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

“Sɔɔlɩm . . . ɛɛkpazɩɣ pɩ-tɩ”

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

Kɛdɛsɩ labʋ