Yosɛɛfʋ kaawɛ salaka taa Ejipiti lɛ, ɛta Yehowa liu

WEZUU CAƔƲ NƐ ƐSƆ SƐTƲ TƲMƖYƐ KPƐLƖKƲƲ TAKAYAƔ Mai 2020

Kɛdɛsɩ labʋ

Kɛdɛsɩ labʋ ndɩ ndɩ pɩlɩɩnɩ sɩɖaa fezuu yɔɔ.

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Pasʋsɩ Yosɛɛfʋ

Ɛzɩma Yosɛɛfʋ kɩɖaʋ wɩlɩɣ pee kɩdɛkɛda wena sʋsɩ nzɩ sɩtɩmʋna yɔ, sɩlʋlʋʋ yɔ?

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Ŋtɛm ña-tɩ ñɔɔzʋʋ na?

Asɛyʋʋ pɩzɩɣ nɛ kɩla paa le nɛ paa alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa. Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩñɔɔzɩ ɖa-tɩ?

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Yehowa tɩsɔɔ Yosɛɛfʋ yɔɔ kpa

Yehowa tɩsɔɔ Yosɛɛfʋ yɔɔ kpa, kala wena ɛlɛ kataa yɔ, a-taa. Lɔŋ weyi pɩkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ?

CAƔƲ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Maɣzɩnɩ Yosɛɛfʋ—Se kʋzʋʋ kɩdɛkɛdʋʋ

Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ ɖɩmaɣzɩnɩ Yosɛɛfʋ nɛ ɖise kʋzʋʋ kɩdɛkɛdʋʋ?

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Yehowa yabɩ Yosɛɛfʋ ñʋʋ

Ɛzɩma Yosɛɛfʋ kpɛlɩkɩ lɔŋ mbʋ pɩtalɩ-ɩ yɔ pɩ-taa nɛ ɛzɩma Yehowa yabɩ ɛ-ñʋʋ?

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Yosɛɛfʋ wɩlaa se ɛwɛnɩ tɩ ɖɔkʋʋ sɔsɔm

Kpaɣnɩ ɖooo alɩwaatʋ ndʋ Yosɛɛfʋ ɖalaa pɛdɩ-ɩ yɔ, lɛɛlɛɛyɔ ɛnaɣ-wɛ, nɛ ɛtaamaɣzɩ se wiɖiyi ɛkaɣ-wɛ tasʋʋ naʋ. Mbʋ Yosɛɛfʋ labɩ wɛtʋ ndʋ tɩ-taa yɔ, ɛbɛ pɩkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ?

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Ñaɣ pana nɛ ŋtɩlɩ tɔm kpeekpe

Fezuu taa ñɩm mbʋ ɖɩkaɣ hiɣu pɩtɩŋnɩ Yosɛɛfʋ nɛ ɛ-hɔʋ taa mba, pɔ-tɔm yɔɔ ye ɖɩñakɩ pana se ɖɩtɩlɩ tɔm kpeekpe yɔ?