Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Kɛdɛsɩ labʋ

Kɛdɛsɩ labʋ

●○○ ÐƖCALƖƔ ƐYƲ KATƲƲ LƐ

Tɔm pɔzʋʋ: Ɛbɛ pɩtɛŋnɩ ɛyʋ weyi ɛsɩba yɔ?

Bibl mayaɣ: Ekl 9:5

Pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ tɔm pɔzʋʋ: Lidaʋ wɛɛ se sɩɖaa pɩzɩɣ nɛ patasɩ wezuu caɣʋ na?

○●○ KAJALAƔ PƖSƖ NƐ ŊNA-Ɩ

Tɔm pɔzʋʋ: Lidaʋ wɛɛ se sɩɖaa pɩzɩɣ nɛ patasɩ wezuu caɣʋ na?

Bibl mayaɣ: Yɔɔb 14:14, 15

Pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ tɔm pɔzʋʋ: Alɩwaatʋ ndʋ Ɛsɔ kaɣ fezuu ɖɛ-ɛyaa kʋsɔɔlaa mba pasɩba yɔ ɛzɩma wezuu caɣʋ kaɣ wɛʋ?

○○● PƖSƖ NƐ ŊNA-Ɩ KƖLƐLƲƲ

Tɔm pɔzʋʋ: Alɩwaatʋ ndʋ Ɛsɔ kaɣ fezuu ɖɛ-ɛyaa kʋsɔɔlaa mba pasɩba yɔ ɛzɩma wezuu caɣʋ kaɣ wɛʋ?

Bibl mayaɣ: Iza 32:18

Pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ tɔm pɔzʋʋ: Ɛzɩma Ɛsɔ kaɣ labʋ nɛ laŋhɛzɩyɛ wɛɛ tɛtʋ yɔɔ?