Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | 2 KƆRƐNTƖ MBA 4-6

“Ðɩɩlɔʋ lidaʋ”

“Ðɩɩlɔʋ lidaʋ”

4:16-18

Ðɩkpaɣ se hɔŋ naalɛ wɛ ɖɩɣa nakɛyɛ taa, nɛ ɖɩɣa ŋga kabɩnaa nɛ kacamɩ. Ðɩɣa wɛtʋ yɔɔ lɛ, hɔʋ kajalaɣ ñɩŋgʋ lɔ lidaʋ. Ɛlɛ pɩlabɩ piti se hɔʋ naalɛ ŋgʋ taa ñɛwɛ leleŋ. Ɛbɛ yɔɔ? Piileɖiɣ lɛ, kɩkaɣ lɩʋ ɖɩɣa ŋga ka-taa nɛ kiwolo ɖɩɣa kɩfalaɣ kɩbaŋa nakɛyɛ taa.

Paa “wondu kɩlɩzɩtʋ tɩŋa [ɩkpɛndaa] nɛ timuzuu nɛ tɩnɩɣ siziŋ” kɔyɔ, Ɛsɔ sɛyaa wɛnɩ lidaʋ nɛ kɩkpazɩɣ-wɛ ɖoŋ. (Rom 8:22) Ye ɖɩkpaɣ kʋñɔmɩŋ weyi ɖɩtɔkɩ sɔnɔ yɔ, halɩ pɩkpɛndɩnɩ weyi ɩ-taa ɖɩwɛɛ pɩlakɩ pɩnzɩ sakɩyɛ yɔ nɛ ɖɩmaɣzɩnɩ wezuu maatɛŋ ŋgʋ ɖɩkaɣ caɣʋ ɛjaɖɛ kɩfaɖɛ taa yɔ, ɖɩnaɣ se kʋñɔmɩŋ ɩnɩ ‘ɩkɛnɩ alɩwaatʋ pazɩ yem kʋñɔmɩŋ nɛ ɩtɩpaɣlɩ.’ Ye ɖɩkam ɖa-lɩmaɣza cee wayɩ Kewiyaɣ wazasɩ yɔɔ yɔ, pɩsɩɣnɩ-ɖʋ nɛ ɖihiɣ taa leleŋ nɛ ɖɩɩlɔʋ lidaʋ.