Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Ɛbɛ ɖa-taa paa anɩ pɩzɩɣ ɛla nɛ ɛɖʋ nesi nɛ pɔcɔnɩ ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ lona yɔɔ

Ɛbɛ ɖa-taa paa anɩ pɩzɩɣ ɛla nɛ ɛɖʋ nesi nɛ pɔcɔnɩ ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ lona yɔɔ

Ðe-Kewiyaɣ Kpaamɩŋ kɛnɩ Ɛsɔ sɛtʋ lona wena ɖɩkpaɣ nɛ ɖɩha Yehowa yɔ. Ɛbɛ ɖa-taa paa anɩ pɩzɩɣ ɛla nɛ ɛɖʋ nesi nɛ pɔcɔnɩ Kewiyaɣ Kpaaŋ yɔɔ?

CƆNƖ VIDEO ÐƖCƆŊNƖ ÐƐ-ƐSƆ SƐTƲ LONA YƆƆ CAMƖYƐ (WOLO HƆƆLƲƲ ÐE-KEDIƔZISI NƐ ÐƐ-ƐSƆ SƐTƲ TƲMƖYƐ TAA), NƐ PƲWAYƖ LƐ, ŊCOSI TƆM TƲNƐ TƖ-YƆƆ:

  1. Kaɖʋwa ŋga yɔɔ ɖɩwɛnɩ Ɛsɔ sɛtʋ lona?

  2. Ɛbɛ yɔɔ pɩcɛyaa se ɖɩcɔnɩ Kewiyaɣ Kpaaŋ yɔɔ nɛ kɩwɛɛ cɩɖɩ cɩɖɩ?

  3. Ŋɖʋ nesi Kewiyaɣ Kpaaŋ yɔɔ cɔnʋʋ ɖʋtʋ lɛ, wazasɩ nzɩ ŋhiɣaa?

  4. Ɛbɛ yɔɔ pɩcɛyaa se paalakɩ tʋmɩyɛ nɖɩ lɛ, pɔcɔnɩ pi-ɖeɖe nɛ kɛgbɛdɩsaɣ nakɛyɛ ɛtaatalɩ nɔɔyʋ? Ha video taa kɩɖaŋ nɩɩyɩ

  5. Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩtɩŋnɩ haɖɛ nɖɩ ɖɩlakɩ yɔ ɖɩ-yɔɔ nɛ ɖɩɖʋ hɩɖɛ Yehowa?

MBƲ MANÐƲWA SE MALAKƖ NƐ MANÐƲNƖ NESI YƆ, MBƲ YƆ: