Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

27 mai–2 juin

GALAATII MBA 1-3

27 mai–2 juin
 • Hendu 106 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Mankaɖɩnɩ-ɩ ɛ-ɛsɩndaa”: (C. 10)

  • [Yele nɛ paɖʋ Galaatii mba takayaɣ yɔɔ kɔɔnɔɔ tɔm tɛ video.]

  • Gal 2:11-13​—Alɩwaatʋ ndʋ Yuuda Krɩstʋ mba woba se pana Pɩyɛɛrɩ yɔ, ɛyʋ sɔɔndʋ seu yeba nɛ Pɩyɛɛrɩ lɩzɩ ɛ-tɩ koobiya mba paalɩnɩ ajɛɛ lɛɛna taa yɔ pɛ-hɛkʋ taa (w17.04 27 § 16)

  • Gal 2:14​—Pɔɔlɩ kalɩ Pɩyɛɛrɩ (w13 15/3 5 § 12)

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm: (C. 8)

  • Gal 2:20​—Lɩmaɣza wena pɩwɛɛ se ŋwɛɛnɩ kɩhɛyʋʋ pɩ-ñʋʋ taa kɩlaʋ yɔɔ? Nɛ ɛbɛ yɔɔ? (w14 1/9 16 § 20-21)

  • Gal 3:1​—Ɛbɛ yɔɔ Pɔɔlɩ ya Galaatii mba se “kɩmɛlɛmɩŋ”? (it-1 940)

  • Ɛbɛ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ kpɛlɩkɩ-ŋ Yehowa yɔɔ?

  • Ŋkalɩ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl hɔɔlʋʋ lɛ, fezuu taa ñɩm lɛɛbʋ mbʋ ŋhiɣaa?

 • Bibl kalʋʋ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Gal 2:11-21 (th tɔm kɩkpɛlɩkɩtʋ 10)

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

 • Hendu 92

 • Ɛbɛ ɖa-taa paa anɩ pɩzɩɣ ɛla nɛ ɛɖʋ nesi nɛ pɔcɔnɩ ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ lona yɔɔ?: (C. 15) Ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyʋ nɔɔyʋ pɩwɛɛ se ɛtazɩ tɔm tʋnɛ tɩ-taa. Yele nɛ paɖʋ video Ðɩcɔŋnɩ ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ lona yɔɔ camɩyɛ. Pʋwayɩ lɛ, ɩtazɩ tɔm ndʋ pɔpɔzɩ tɔm ñʋʋ tɛɛ yɔ tɩ-taa. Nɛ pʋwayɩ ɖɔɖɔ lɛ, ŋpɔzɩ tɔm pazɩ mɩ-ɛgbɛyɛ taa Kpaaŋ yɔɔ cɔnʋʋ kɔɔmiite lone taa caɣʋ. (Ye ɛfɛyɩ mɩ-ɛgbɛyɛ taa yɔ, pɔzɩ tɔm ɛzʋtʋyaa tʋmɩyɛ kpɛndɩyʋ. Ye mɩ-ɛgbɛyɛ yeke ɛlakɩnɩ kediɣzisi Kewiyaɣ Kpaaŋ taa yɔ, pɔzɩ tɔm weyi ɛkɛ Kpaaŋ yɔɔ cɔnʋʋ tʋmɩyɛ kpɛndɩyʋ yɔ.) Kpaaŋ yɔɔ cɔnʋʋ tʋma wena palaba nɛ pɩɖɛɛ? Nɛ tʋma wena paɖʋwa se pakaɣ labʋ? Ye nɔɔyʋ ɛwɛ niye hɔɔlʋʋ nakʋyʋ taa yaa ɛñɩnɩɣ se ɛkpɛlɩkɩ mba pɛwɛ niye yɔ pɔ-cɔlɔ lɛɣtʋ yɔ, ɛbɛ pɩwɛɛ se ɛla? Wɛtʋ ndʋ tɩ-taa ɖɩwɛɛ yɔ, tɩwɛ ndɩ ndɩ, ɛlɛ ɛbɛ ɖa-taa paa weyi pɩzɩɣ ɛla nɛ ɛcɔnɩ Kewiyaɣ Kpaaŋ yɔɔ?

 • Ɛgbɛyɛ taa Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 30) jy ñʋʋ 68

 • Tɔm taa cuuzuu nɛ cee wayɩ kpɩtaʋ taa tɔm (C. 3)

 • Hendu 72 nɛ adɩma