Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Paa ŋwɛnɩ ‘sɔɔyɛ naɖɩyɛ ño-tomnaɣ taa’ kɔyɔ, ŋpɩzɩɣ nɛ ŋɖɛɛnɩ ɛsɩndaa

Paa ŋwɛnɩ ‘sɔɔyɛ naɖɩyɛ ño-tomnaɣ taa’ kɔyɔ, ŋpɩzɩɣ nɛ ŋɖɛɛnɩ ɛsɩndaa

Kɛdɛzaɣ kɩyakɩŋ kaɖɛ ñɩŋ ɩnɛ ɩ-taa, kʋñɔmɩŋ sɔsɔŋ yeki nɛ pitiki Ɛsɔ sɛyaa yɔɔɔ. (2Ti 3:1) Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩtaa Yehowa liu nɛ ɖɩpɩzɩ ɖɩlʋbɩnɩ kʋñɔmɩŋ ɩnɩ? Cɔnɩ video Yʋlʋmaa ɛsa kaɣ kuluu nɛ ŋna mbʋ Talita Alnashi nɛ ɛ-lʋlɩyaa palaba nɛ pɩsɩnɩ-wɛ yɔ, nɛ pʋwayɩ lɛ, ŋcosi tɔm ndʋ tɩkɔŋ yɔ tɩ-yɔɔ:

  • “Sɔɔyɛ” nɖɩ wɛ Talita tomnaɣ taa?

  • Bibl taa lidaʋ tɔm ndʋ sɩnɩ Talita nɛ ɛ-lʋlɩyaa nɛ pɛwɛɛnɩ lɩmaɣza kɩbana?

  • Palabɩ Talita tʋmɩyɛ kpaagbaa lɛ, ɛzɩma ɛ-lʋlɩyaa wɩlaa se pataɣ Yehowa liu?

  • Ɛzɩma Talita lʋlɩyaa tɩŋnɩ wondu ndʋ ɛgbɛyɛ lɩzaa yɔ tɩ-yɔɔ nɛ pasɩnɩ-ɩ nɛ ɛsɔɔlɩ Ɛsɔ?

  • Paa Talita ɛɛwɛnɩ ‘sɔɔyɛ naɖɩyɛ e-tomnaɣ taa’ kɔyɔ, ɛzɩma ɛwɩlaa se ɛwɛɛ nɛ ewokini ɛsɩndaa fezuu taa?

  • Ɛzɩma Talita kɩɖaʋ kpazɩ-ŋ ɖoŋ