Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | 2 KƆRƐNTƖ MBA 11-13

Pɔɔlɩ kaawɛnɩ sɔɔyɛ naɖɩyɛ e-tomnaɣ taa

Pɔɔlɩ kaawɛnɩ sɔɔyɛ naɖɩyɛ e-tomnaɣ taa

12:7-10

Ðoŋ ɖoŋ lɛ, ye pɔyɔɔdɩ sɔɔ tɔm Bibl taa yɔ, pɩɩwɩlɩɣ sɔɔ maɣmaɣ, ɛlɛ pɩpɩzɩɣ pɩwɩlɩ ɛyaa mba panazɩɣ lalaa yɔ, yaa mbʋ pɩpɩzɩɣ nɛ pɩkɔnɩ ɛyʋ kaɖɛ yɔ. (Kɩg 33:55; Adu 22:5; Eze 28:24) Alɩwaatʋ ndʋ Pɔɔlɩ yɔɔdaɣ se ɛwɛnɩ ‘sɔɔyɛ naɖɩyɛ e-tomnaɣ taa’ yɔ, pɩtɩla ɛmaɣzaɣ cɛtɩm apostoloowaa nɛ ɛyaa lalaa mba pakʋyaɣ ɛ-yɔɔ se ɛtɩkɛ apostoloo nɛ pakaɖɩɣnɩ-ɩ yɔ pɔ-yɔɔ. Masɩ nzɩ sɩkɔŋ yɔ sɩwɩlɩɣ se ‘sɔɔyɛ nɖɩ ɖɩɩwɛ Pɔɔlɩ tomnaɣ taa yɔ,’ ɛbɛ ɖɔɖɔ ɖɩpɩzaɣ se ɖɩkɛna?

Ña yɔ, “sɔɔyɛ” nɖɩ wɛ ño-tomnaɣ taa?

Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ nɛ ŋtaa Yehowa liu nɛ ɛsɩnɩ-ŋ nɛ ŋɖɔkɩ kpam?