Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Ɛzɩma sɩnʋʋ tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩlakɩ yɔ ɖɩwazɩ Krɩstʋ ñɩma mba pɛwɛ Kaarayiibi yɔ

Ɛzɩma sɩnʋʋ tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩlakɩ yɔ ɖɩwazɩ Krɩstʋ ñɩma mba pɛwɛ Kaarayiibi yɔ

Ɛzɩ pɩɩwɛʋ kajalaɣ Krɩstʋ mba hɔɔlʋʋ taa yɔ, ɖa ɖɔɖɔ ɖɩwɛnɩ waɖɛ sɔnɔ se ɖɩwɩlɩ sɔɔlɩm ɖo-koobiya Krɩstʋ ñɩma mba asɛyʋʋ nakʋyʋ talɩɣ-wɛ yɔ. (Yoh 13:34, 35) Cɔnɩ video Sɔɔlɩm lakɩ tʋmɩyɛ​—Sɩnʋʋ tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩlabɩ lɩm hɛkʋ taa tɛtʋ taa yɔ nɛ ŋna ɛzɩma Krɩstʋ mba cɔnɩ po-koobiya kɩcɛyɩm ɖeɖe Kaarayiibi yɔ nɛ pʋwayɩ lɛ, ŋcosi tɔm ndʋ tɩkɔŋ yɔ tɩ-yɔɔ:

  • Helim sɔsɔm mbʋ payaɣ se Irma nɛ mbʋ payaɣ se Maria yɔ, asɛyʋʋ sɔsɔʋ ŋgʋ pɩkɔnɩ koobiya mba pɛwɛ Kaarayiibi yɔ pɔ-yɔɔ?

  • Ɛzɩma Yehowa tɩŋnɩ koobiya Krɩstʋ mba yɔɔ nɛ ɛsɩnɩ Kaarayiibi koobiya?

  • Sɔɔlɩm sɔsɔm mbʋ koobiya wɩlɩ mba asɛyʋʋ talɩ-wɛ yɔ, ɖoŋ weyi pɩwɛnɩ pɔ-yɔɔ?

  • Koobiya ɛzɩma woba nɛ paɖʋ nesi mba asɛyʋʋ talɩ-wɛ Kaarayiibi yɔ?

  • Ɛbɛ ɖa-taa paa anɩ pɩzɩɣ ɛla nɛ ɛɖʋ nesi sɩnʋʋ tʋmɩyɛ?

  • Video kʋnɛ kiyeba nɛ ŋmaɣzɩɣ suwe sɔɔlɩm ɛgbɛyɛ nɖɩ ɖɩ-taa ŋwɛɛ yɔ ɖɩ-yɔɔ?