Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | 2 KƆRƐNTƖ MBA 7-10

Sɩnʋʋ tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩlakɩ yɔ

Sɩnʋʋ tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩlakɩ yɔ

8:1-4; 9:7

Krɩstʋ mba Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ tayɩ hɔɔlɩŋ naalɛ taa: “Ceɣu tʋmɩyɛ” yaa tɔm susuu nɛ tɔm wɩlʋʋ tʋmɩyɛ, nɛ “sɩnʋʋ tʋmɩyɛ” nɖɩ ɖɩlakɩ nɛ ɖɩɖʋʋnɩ nesi koobiya yɔ. (2Kɔ 5:18-20; 8:4) Pʋyɔɔ lɛ, ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ hɔɔlʋʋ nakʋyʋ lɛ se ɖɩɖʋ nesi ɖo-koobiya Krɩstʋ ñɩma mba pɛwɛ kɩcɛyɩm taa yɔ. Ye ɖɩɖʋʋ-wɛ nesi yɔ,

  • ɖɩcɔŋnɩ pa-kɩcɛyɩm ɖeɖe.​—2Kɔ 9:12a

  • pɩsɩɣnɩ mba pitibi-wɛ yɔɔɔ yɔ, nɛ pawɩlɩ pɛ-ɛsɩmɩyɛ Yehowa nɛ paɖaɣnɩ paɣzʋʋ tɩ-yɔɔ kpɛlɩkʋʋ, kediɣzisi wobu nɛ pɛwɛɛ kpekpeka tɔm susuu taa.​—2Kɔ 9:12b

  • pɩhaɣ samtʋ Yehowa. (2Kɔ 9:13) Sɩnʋʋ tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩlakɩ yɔ, ɖɩlɩzɩɣ aseɣɖe ɛyaa tɩŋa, pɩkpɛndɩnɩ mba pɛwɛnɩ lɩmaɣza kɩdɛkɛda Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa yɔɔ yɔ