Peɖiɣni sɩnʋʋ koobiya mba asɛyʋʋ nakʋyʋ talaa yɔ Etaazuunii

WEZUU CAƔƲ NƐ ƐSƆ SƐTƲ TƲMƖYƐ KPƐLƖKƲƲ TAKAYAƔ Mai 2019

Kɛdɛsɩ labʋ

sɩm nɛ sɩɖaa femtu pɔ-yɔɔ kɛdɛsɩ labʋ.

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

“Ðɩɩlɔʋ lidaʋ”

Ye ɖɩkam ɖa-lɩmaɣza cee wayɩ Kewiyaɣ wazasɩ yɔɔ yɔ, pɩsɩɣnɩ-ɖʋ nɛ ɖihiɣ taa leleŋ nɛ ɖɩɩlɔʋ lidaʋ.

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Sɩnʋʋ tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩlakɩ yɔ

Ðɛ-Ɛsɔ sɛtʋ hɔɔlʋʋ nakʋyʋ lɛ se ɖɩɖʋ nesi ɖo-koobiya Krɩstʋ ñɩma mba pɛwɛ kɩcɛyɩm taa yɔ.

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Ɛzɩma sɩnʋʋ tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩlakɩ yɔ ɖɩwazɩ Krɩstʋ ñɩma mba pɛwɛ Kaarayiibi yɔ

Ɛzɩma Koobiya ɖʋ nesi nɛ pɔcɔnɩ po-koobiya mba pɛwɛ Kaarayiibi yɔ pa-kɩcɛyɩm ɖeɖe?

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Pɔɔlɩ kaawɛnɩ sɔɔyɛ naɖɩyɛ e-tomnaɣ taa

Pɩtɩla ɛbɛ tɔm Pɔɔlɩ caɣaɣ yɔɔdʋʋ nɛ ɛtɔŋ se ɛnʋ wɛnɩ sɔɔyɛ naɖɩyɛ e-tomnaɣ taa?

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Paa ŋwɛnɩ ‘sɔɔyɛ naɖɩyɛ ño-tomnaɣ taa’ kɔyɔ, ŋpɩzɩɣ nɛ ŋɖɛɛnɩ ɛsɩndaa

Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩtaa Yehowa liu nɛ ɖɩpɩzɩ ɖɩlʋbɩnɩ kʋñɔmɩŋ ɩnɩ?

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

“Mankaɖɩnɩ-ɩ ɛ-ɛsɩndaa”

Ɛzɩma ɖɩtɩtalɩ pilim yɔ pʋyɔɔ lɛ, pɩwɛɛ se ɖa-tɩŋa ɖiwolo pɩ-yɔɔ nɛ ɖɩkpɛzɩɣ tɛ-yɔɔ tɛ-yɔɔ lakasɩ nzɩ sɩwɛ ɖooo ɖa-laŋɩyɛ taa yɔ.

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Ɛbɛ ɖa-taa paa anɩ pɩzɩɣ ɛla nɛ ɛɖʋ nesi nɛ pɔcɔnɩ ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ lona yɔɔ

Ðe-Kewiyaɣ Kpaamɩŋ kɛnɩ Ɛsɔ sɛtʋ lona wena ɖɩkpaɣ nɛ ɖɩha Yehowa yɔ.