Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Kɛdɛsɩ labʋ

Kɛdɛsɩ labʋ

●○○ ÐƖCALƖ ƐYƲ KATƲƲ LƐ

Tɔm pɔzʋʋ: Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ ɖɩla nɛ ɖɩtɩlɩ cee wayɩ tɔm?

Bibl mayaɣ: Iza 46:10

Pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ tɔm pɔzʋʋ: Cee wayɩ lidaʋ tɔm ndʋ Ɛsɔ yɔɔdɩ ɛyaa nɛ tɛtʋ pɔ-yɔɔ?

○●○ KAJALAƔ PƖSƖ NƐ ŊNA-Ɩ

Tɔm pɔzʋʋ: Cee wayɩ lidaʋ tɔm ndʋ Ɛsɔ yɔɔdɩ ɛyaa nɛ tɛtʋ pɔ-yɔɔ?

Bibl mayaɣ: Keɣa 36:29

Pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ tɔm pɔzʋʋ: Ɛbɛ pɩwɛɛ se ɖɩla nɛ ɖihiɣ cee wayɩ wazasɩ nzɩ Bibl yɔɔdʋʋ sɩ-tɔm yɔ?

○○● PƖSƖ NƐ ŊNA-Ɩ KƖLƐLƲƲ

Tɔm pɔzʋʋ: Ɛbɛ pɩwɛɛ se ɖɩla nɛ ɖihiɣ cee wayɩ wazasɩ nzɩ Bibl yɔɔdʋʋ sɩ-tɔm yɔ?

Bibl mayaɣ: Keɣa 36:34

Pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ tɔm pɔzʋʋ: Wezuu ŋgʋ Ɛsɔ sɔɔlaa se ɖɩcaɣ?