Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Sɩnɩ ñe-piya nɛ sɩtɩŋ Krɩstʋ

Sɩnɩ ñe-piya nɛ sɩtɩŋ Krɩstʋ

Nabʋyʋ ɛɛhaɣ lʋlɩyaa Krɩstʋ mba taa leleŋ nɛ pɩkpaɖɩ se pana pa-pɩɣa ‘kizi ka-tɩ nɛ kakpaɣ ka-nazɩm sizika se katɩŋɩɣ Yesu wayɩ.’ (Mark 8:34; 3Yoh 4) Ɛbɛ lʋlɩyaa pɩzɩɣ pala nɛ pasɩnɩ pe-piya nɛ sɩtɩŋ Yesu wayɩ; sɩkpaɣ si-wezuu sɩha Yehowa nɛ pamɩyɩsɩ-sɩ lɩm? Ɛbɛ pɩzɩɣ nɛ pɩsɩnɩ lʋlɩyaa nɛ pana se pe-piya mʋnaa se pamɩyɩsɩ-sɩ lɩm yaa sɩtɩmʋna?

Kalɩ Iwolo ɩla tɔm mʋyaa nɛ ɩmɩyɩsɩ-wɛ lɩm takayaɣ hɔɔlɩŋ 4-5 yɔɔ tɔm ñʋʋ “Lɔŋ tasʋʋ lʋlɩyaa Krɩstʋ ñɩma” nɛ pʋwayɩ lɛ, ŋcosi tɔm tʋnɛ tɩ-yɔɔ:

  1. Anɩ payaɣ tɔmkpɛlɩkɩyʋ?

  2. Ɛbɛ pɩwɛɛ se lʋlɩyaa ɩkpɛlɩkɩ pe-piya?

  3. Paa pɩnzɩ nzɩ pɩɣa nakɛyɛ ɛtɩɩwɛna yɔ, ɛzɩma kapɩzɩɣ nɛ kalabɩnɩ Masɩ sɩnɛ tʋmɩyɛ nɛ pʋcɔ nɛ kamʋna se pamɩyɩsɩ-kɛ lɩm?