Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | MAARKƖ 7-8

Kpaɣ ña-nazɩm sizika nɛ ŋtɩŋ ma-wayɩ

Kpaɣ ña-nazɩm sizika nɛ ŋtɩŋ ma-wayɩ

8:34

Yesu tɔm se: “Ŋtɩŋ ma-wayɩ.” Pʋcɔ nɛ ɖɩwɛɛ Yesu wayɩ tɩŋʋʋ yɔɔ paa ɛzɩmtaa lɛ, pɩpɔzʋʋ pana ñaɣʋ nɛ tɩ ɖɔkʋʋ. Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ nɛ ŋñaɣ pana nɛ ŋla mbʋ hɔɔlɩŋ ɩnɛ ɩ-taa?

  • Adɩma labʋ

  • tɩ yɔɔ kpɛlɩkʋʋ

  • tɔm susuu

  • kediɣzisi wobu

  • kediɣzisi taa tɔm cosuu