Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Yehowa kaɣ-ŋ sɩnʋʋ nɛ ŋwɛɛ abalɩtʋ

Yehowa kaɣ-ŋ sɩnʋʋ nɛ ŋwɛɛ abalɩtʋ

Ðoŋ ɖoŋ sɔɔndʋ kpaɣ-ŋ sukuli taa se ŋlɩzɩ ña-tɩ nɛ ŋwɩlɩ se ŋkɛ Yehowa Aseɣɖe Tʋ nɛ ŋsusi tɔm na? Ye mbʋ, ɛzɩma ŋpɩzɩɣ nɛ ŋhiɣ “abalɩtʋ” nɛ ŋsusi tɔm ɛyaa lalaa? (1Tes 2:2) Ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se ŋla mbʋ? Cɔnɩ Yehowa kaɣ-ŋ sɩnʋʋ nɛ ŋwɛɛ abalɩtʋ tɛ video nɛ ŋcosi tɔm ndʋ tɩkɔŋ yɔ tɩ-yɔɔ:

  1. Bibl taa kɩɖaʋ ŋgʋ sɩnɩ Sofiya nɛ ehiɣ abalɩtʋ?

  2. Ɛzɩma laŋ ŋwɩlɩ ŋgʋ palaba yɔ kɩsɩnɩ Sofiya?

  3. Ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se ŋsusi tɔm ño-sukuli taa taabalaa?

  4. Ye ŋtɩtasɩ wɛʋ sukuli taa, lɔŋ weyi video kʋnɛ kɩkpɛlɩkɩ-ŋ?