Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | MAARKƖ 13-14

Taatɔlɩ ɛyʋ sɔɔndʋ seu kpaca taa

Taatɔlɩ ɛyʋ sɔɔndʋ seu kpaca taa

Ɛbɛ yɔɔ apostoloowaa yeba nɛ ɛyʋ sɔɔndʋ seu wabɩ-wɛ?

14:29, 31

  • Paakɩlɩ pa-tɩ liu taʋ. Halɩ Pɩyɛɛrɩ maɣzaɣ se ɛnʋ kaɣ ñɔnʋʋ Yesu kpam nɛ pɩkɩlɩ apostoloowaa lalaa

14:32, 37-41

  • Pataacaɣnɩ pɛ-ɛsa nɛ patɩmɩɣ

Yesu femtu wayɩ lɛ, ɛbɛ sɩnɩ apostoloowaa mba pekpiɖi pa-lakasɩ yɔɔ yɔ nɛ patise ɛyaa sɔɔndʋ nɛ posusi tɔm paa pakaɖaɣnɩ-wɛ yɔ?

13:9-13

  • Palabɩnɩ Yesu lɔŋ tasʋʋ tʋmɩyɛ; mbʋ yebina nɛ pacaɣnɩ pɛ-ɛsa nɛ pakaɖɩnɩ nazɩm

  • Paata Yehowa liu nɛ patɩmnɩ-ɩ.​—Tʋma 4:24, 29

Wɛtʋ ndʋ tɩ-taa pɩpɩzɩɣ nɛ pɩpɔzɩ-ɖʋ abalɩtʋ?