Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | Maarkɩ 11-12

Ɛɖʋwa pɩkɩlɩ pa-tɩŋa

Ɛɖʋwa pɩkɩlɩ pa-tɩŋa

12:41-44

Ɛzɩma kɛdaɣ kanɛ kawɩlɩɣ se . . .

  • Yehowa taa wɛ leleŋ nɛ mbʋ ɖɩlakɩ yɔ?

  • pɩwɛɛ se ŋla ño-ɖoŋ ɖeɖe Yehowa tʋmɩyɛ labʋ taa?

  • pɩfɛyɩ se ŋkpaɣ mbʋ ŋpɩzɩɣ labʋ yɔ nɛ ŋmaɣzɩnɩ mbʋ lalaa pɩzɩɣ labʋ yɔ, yaa mbʋ ŋpɩzaɣ labʋ pɩnzɩ nzɩ sɩɖɛwa yɔ sɩ-taa yɔ?

  • pɩtɩmʋna se kʋñɔndɩnaa ikizi haɖɛ labʋ, paa mbʋ pɛwɛna yɔ pɩtɩɖɔɔ yɔ?

Lɔŋ weyi ŋtasɩ kpɛlɩkʋʋ kɛdaɣ kanɛ ka-taa?