Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | MAARKƖ 9-10

Natʋ ndʋ tɩkpazɩɣ tisuu ɖoŋ yɔ

Natʋ ndʋ tɩkpazɩɣ tisuu ɖoŋ yɔ

9:1-7

Natʋ ndʋ tɩ-taa Yesu lɛɣzɩ wɛtʋ yɔ, maɣzɩ nɛ ŋna ɛzɩma pɩlabɩ-ɩ alɩwaatʋ ndʋ ɛnɩ ɛ-Caa yɔɔdɩnɩ ɛsɔdaa se ɛ-taa wɛnɩ-ɩ nɛ leleŋ yɔ. Pɩtʋʋ fɛyɩ se pɩɩkpazɩ Yesu ɖoŋ se ɛɖɔkɩ ɛ-tɩ kʋñɔŋ ŋgʋ ɛkaɣ tɔɔʋ yɔ kɩ-taa. Natʋ ndʋ tɩɩlabɩ Pɩyɛɛrɩ, Yakubu nɛ Yohanɛɛsɩ pɔ-yɔɔ ɖɔɖɔ tʋmɩyɛ kpem. Natʋ ndʋ tiyeba nɛ pa-taa tɛ se Yesu kɛnɩ Mesiya toovenim taa, nɛ paawɛnɩ toovenim se pewelisini-i. Pɩnzɩ 32 wayɩ Pɩyɛɛrɩ tɔzaɣ natʋ ndʋ tɩ-yɔɔ nɛ ɛzɩma tɩɩkpazɩ tisuu mbʋ ɛɛwɛnɩ “nayaa tɔm” yɔɔ yɔ ɖoŋ yɔ.​—2Pɩy 1:16-19.

Paa ɖa-maɣmaɣ ɖɩtɩna natʋ ndʋ yɔ, ɖiɖiɣni naʋ ɛzɩma tɩwɛɛ tɩlakɩ yɔ nɛ ɖɛ-ɛsa. Yesu kɛ Wiyaʋ ɖoŋ tʋ weyi eɖiɣni kewiyitu tɔɔʋ yɔ. Pɩkazɩ pazɩ lɛ, ɛtɛzɩɣ “wabʋ” nɛ ɛtʋlɩ ɛjaɖɛ kɩfaɖɛ nɖɩ ɖɩwɛ siɣsiɣ yɔ ɖɩ-nɔnɔɔ.​—Natʋ 6:2.

Ɛzɩma Bibl natʋ tɔm wɛɛ tɩlakɩ yɔ, ɛzɩma pɩkpazɩ ñe-tisuu ɖoŋ?