Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

“Ɛsɔ kpɛndɩ mbʋ yɔ . . .”

“Ɛsɔ kpɛndɩ mbʋ yɔ . . .”

Moyizi Paɣtʋ taa lɛ, pɩpɔzʋʋ walʋ weyi ɛmaɣzɩɣ nesi cɛbʋ yɔɔ yɔ se ɛla ɛ-halʋ nesi cɛbʋ takayaɣ. Paɣtʋ ndʋ tɩɖɩkaɣ nʋmɔʋ walaa se pataakpidisi nɛ pɛcɛ nesi. Ɛlɛ pɩtalɩ Yesu alɩwaatʋ taa lɛ, Ɛsɔ sɛtʋ ñʋndɩnaa yeba nɛ nesi cɛbʋ wɛɛ kɛlɛʋ. Abalaa pɩzaɣ se pekizi pa-halaa paa tɔm ndʋ lɛ tɩ-yɔɔ. (nwtsty, Mark 10:4, 11 yɔɔ tɔm kɩsɔzɩtʋ) Pʋyɔɔ Yesu tɔzɩ-wɛ se Yehowa sɩnɩ nesi ɖɔkʋʋ tigiɖe. (Mark 10:2-12) Abalʋ nɛ halʋ pɔɖɔkʋʋ nesi lɛ, papɩsɩɣ “tomnaɣ kʋyʋmaɣ” tam. Mbʋ pi-ɖeke pɩpɩzɩɣ nɛ piyele nɛ halʋ nɛ ɛ-walʋ pɛcɛ pe-nesi ɖɔkʋʋ yɔ, mbʋ lɛ “hayitu” labʋ ɛzɩ Maatiyee kɛdʋʋ yɔ.​—Mat 19:9, ABT.

Lɩmaɣza wena Farɩsɩ mba kaawɛna Yesu alɩwaatʋ taa yɔ, ana ɖɔɖɔ ɛyaa sakɩyɛ wɛnɩ nesi ɖɔkʋʋ yɔɔ sɔnɔ. Alɩwaatʋ ndʋ ɛjaɖɛ yɔɔ mba katɩɣ kʋñɔmɩŋ nesi ɖɔkʋʋ taa yɔ, pekpidisiɣ nɛ pɛcɛkɩ nesi. Ɛlɛ Krɩstʋ ñɩma mba pɔɖɔkɩ nesi yɔ, pɔɖɔŋ nesi ɖɔkʋʋ ɖuutu yɔɔ nɛ pañakɩ pana nɛ palakɩnɩ Bibl paɣtʋ kila tʋmɩyɛ nɛ pawakɩ kʋñɔmɩŋ weyi pakatɩɣ yɔ. Cɔnɩ sɔɔlɩm nɛ ñamtʋ yeki nɛ nɔɔ kʋɖʋmaɣ wɛɣ hɔŋ taa tɛ video nɛ ŋcosi tɔm tʋnɛ tɩ-yɔɔ:

  • Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ nɛ ŋlabɩnɩ tʋmɩyɛ Aduwa 15:1 ñe-nesi ɖɔkʋʋ taa? Nɛ ɛbɛ yɔɔ pɩcɛyaa se ŋla mbʋ?

  • Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ nɛ ŋlabɩnɩ tʋmɩyɛ Aduwa 19:11 nɛ kʋñɔmɩŋ ɩtaatalɩ-ŋ?

  • Ye pɩkazɩ pazɩ se ñe-nesi ɖɔkʋʋ ɛcɛ yɔ, ɛzɩ ŋŋpɔzɩ ña-tɩ se “pɩwɛɣ ɖeu se mɛncɛ me-nesi ɖɔkʋʋ na?” lɛ, tɔm ndʋ yɔɔ pɩkɩlɩɣ ɖeu se ŋmaɣzɩ?

  • Ɛzɩma Maatiyee 7:12 pɩzɩɣ nɛ pɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋkɛnɩ walʋ kɩbanʋ yaa halʋ kɩbanʋ?