Peɖiɣni tɔm susuu Tonga ɛjaɖɛ taa

WEZUU CAƔƲ NƐ ƐSƆ SƐTƲ TƲMƖYƐ KPƐLƖKƲƲ TAKAYAƔ Mai 2018

Kɛdɛsɩ labʋ

Kɛdɛsɩ labʋ cee wayɩ yɔɔ nɛ lidaʋ tɔm ndʋ tɩɖaŋ ɛyaa nɛ tɛ tɛtʋ yɔ tɩ-yɔɔ.

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Kpaɣ ña-nazɩm sizika nɛ ŋtɩŋ ma-wayɩ

Ɛbɛ yɔɔ pɩcɛyaa se Krɩstʋ mba ɩlakɩ adɩma, pɛkpɛlɩkɩɣ Bibl, posusuu tɔm, nɛ powoki ɖɔɖɔ kediɣzisi paa ɛzɩmtaa?

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Sɩnɩ ñe-piya nɛ sɩtɩŋ Krɩstʋ

Ɛbɛ lʋlɩyaa pɩzɩɣ pala nɛ pasɩnɩ pe-piya nɛ sɩkpaɣ si-wezuu sɩha Yehowa nɛ pamɩyɩsɩ-sɩ lɩm?

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Natʋ ndʋ tɩkpazɩɣ tisuu ɖoŋ yɔ

Ðoŋ weyi Yesu wɛtʋ lɛɣzʋʋ natʋ kaawɛnɩ apostoloo Pɩyɛɛrɩ yɔɔ? Ðoŋ weyi Bibl taa natʋ tɔm pɩzɩɣ nɛ pɩwɛɛnɩ ɖɔ-yɔɔ?

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

“Ɛsɔ kpɛndɩ mbʋ yɔ . . .”

Krɩstʋ ñɩma mba pɔɖɔkɩ nesi yɔ, paaleɣyiɣni nesi ɖɔkʋʋ ɖuutu. Walaa nɛ halaa papɩzɩɣ nɛ pakaɖɩnɩ tɩlasɩ nɛ pawabɩ-sɩ ye pɔɖɔŋ Bibl paɣtʋ kila anɛ a-yɔɔ yɔ.

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Ɛɖʋwa pɩkɩlɩ pa-tɩŋa

Lɔŋ kɩbaŋ weyi lelu kʋñɔndʋ weyi ɛha liidiye pɔɔyɩsɩ naalɛ nzɩ sɩtaamʋ ñɩm yɔ, ɛ-kɛdaɣ kpɛlɩkɩɣ-ɖʋ?

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Taatɔlɩ ɛyʋ sɔɔndʋ seu kpaca taa

Ɛbɛ yɔɔ apostoloowaa tɔlɩ ɛyʋ sɔɔndʋ seu kpaca taa? Yesu femtu wayɩ lɛ, ɛbɛ sɩnɩ apostoloowaa mba pekpiɖi pa-kɩwɛɛkɩm yɔɔ yɔ nɛ patise ɛyaa sɔɔndʋ nɛ posusi tɔm paa pakaɖaɣnɩ-wɛ yɔ?

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Yehowa kaɣ-ŋ sɩnʋʋ nɛ ŋwɛɛ abalɩtʋ

Sɔɔndʋ kpaɣ-ŋ sukuli taa se ŋlɩzɩ ña-tɩ nɛ ŋwɩlɩ se ŋkɛ Yehowa Aseɣɖe Tʋ nɛ ŋsusi tɔm na? Ye mbʋ, ɛzɩma ŋpɩzɩɣ nɛ ŋhiɣ “abalɩtʋ” nɛ ŋsusi tɔm lalaa?