Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Ðɩcɔŋnɩ ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ lona yɔɔ camɩyɛ

Ðɩcɔŋnɩ ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ lona yɔɔ camɩyɛ

Ðe-Kewiyaɣ Kpaamɩŋ tɩkɛ kuduyuŋ yem, ɛlɛ ɩkɛ Ɛsɔ sɛtʋ lona wena pakpaɣ nɛ paha Yehowa yɔ. Ɛbɛ ɖa-taa paa weyi pɩzɩɣ ɛla nɛ ɛɖʋ nesi nɛ pɔcɔnɩ Kewiyaɣ Kpaaŋ yɔɔ? Cɔnɩ Ðɩcɔŋnɩ ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ lona yɔɔ camɩyɛ tɛ video nɛ pʋwayɩ lɛ, ɩtazɩ tɔm pɔzʋʋ pʋnɛ pɩ-taa.

  1. Pama Kewiyaɣ Kpaamɩŋ se ɩwazɩ we?

  2. Ɛbɛ yɔɔ pɩmʋnaa se pɔcɔnɩ Kewiyaɣ Kpaaŋ yɔɔ camɩyɛ nɛ kɩwɛɛ cɩɖɩ cɩɖɩ?

  3. Acɔŋnɩ Kewiyaɣ Kpaaŋ yɔɔ?

  4. Ɛbɛ yɔɔ pɩmʋnaa se ɖɩñaɣ pana nɛ pɩtaakʋ nɔɔyʋ? Nɛ pɩ-tɛ kɩɖaŋ weyi ŋna video taa?

  5. Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩɖʋ Yehowa hɩɖɛ nɛ ɖa-haɖɛ?

HƆƆLƖŊ WEYI TAA MANPƖZƖƔ MANÐƲ SE MANSƖƔNA?