Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | YEREEMII 35-38

Ebɛɛdɩ-Melɛɛkɩ: Abalɩtʋ nɛ camɩyɛ lakasɩ kɩɖaʋ kɩbaŋʋ

Ebɛɛdɩ-Melɛɛkɩ: Abalɩtʋ nɛ camɩyɛ lakasɩ kɩɖaʋ kɩbaŋʋ

Ebɛɛdɩ-Melɛɛkɩ kaakɛ Wiyaʋ Zidikiya ɖɩɣa taa tʋmlaɖʋ, ɛɛwɩlaa se ɛwɛnɩ wɛtʋ kɩbandʋ ɛzɩ Ɛsɔ yɔ

38:7-13

  • Ɛkʋyaa kpaka nɛ ewolo ɛyɔɔdɩnɩ Wiyaʋ Zidikiya nɛ abalɩtʋ se pasɩnɩ Yereemii; pʋwayɩ lɛ, ewolo nɛ ɛlɩzɩ Yereemii lɔkɔ taa

  • Ɛwɩlaa se ɛwɛnɩ camɩyɛ lakasɩ; ɛñɩnɩ pɩsaacemla nɛ pɩsaŋ hɔɔlasɩ nɛ ɛcɛlɩ Yereemii se ɛɖʋ ɛ-hamɩŋ tɛɛ nɛ nimee ɩtaakʋ-ɩ