Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | YEREEMII 49-50

Yehowa sɔɔlɩ tɩ luzuu nɛ ɛpaɖɩɣ kaañamtʋ

Yehowa sɔɔlɩ tɩ luzuu nɛ ɛpaɖɩɣ kaañamtʋ

50:4-7

  • Alɩwaatʋ ndʋ Yehowa kaɣ holuu Izrayɛɛlɩ piya nzɩ sikpiɖaa yɔ, sɩkaɣ tisuu taa leleŋ ɛzɩtɛɣlɩm

  • Sɩkaɣ ɖiɣzinuu se sɩ nɛ Yehowa paɖʋ ɛgbɛyɛ kɩfaɖɛ nɛ sitisi nɛ sɩɖɔ nʋmɔʋ nɛ sɩpɩsɩ Yeruzalɛm nɛ sɩpɩsɩnɩ toovenim Ɛsɔ sɛtʋ

50:29, 39

  • Babilɔɔnɩ wɛ kaañamtʋ nɛ pakaɣ kɩ-nɩŋgbaaŋ hɔm mbʋ pʋyɔɔ yɔ kɩnazɩ Ɛsɔ samaɣ kadadayaɣ

  • Ɛzɩ natʋ tɔm kaayɔɔdʋʋ yɔ, Babilɔɔnɩ pɩsɩ njɛyɛ sɔsɔɖɛ