Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | YEREEMII 39-43

Yehowa kaɣ-ŋ hɛyʋʋ mbʋ mbʋ ŋlaba yɔ, pɩ-yɔɔ

Yehowa kaɣ-ŋ hɛyʋʋ mbʋ mbʋ ŋlaba yɔ, pɩ-yɔɔ

Yehowa heyi Zidikiya se eluzi ɛ-tɩ nɛ Babilɔɔnɩ mba pɩsɩ-ɩ yom, ɛlɛ etitisi

39:4-7

  • Pakʋ Zidikiya piya ɛ-ɛsɩndaa. Pɔyɔkɩ ɛ-ɛza nɛ pɔhɔkɩ-ɩ nɛ yomakpasɩ nɛ pɔtɔ-ɩ salaka Babilɔɔnɩ halɩ ɛ nɛ ɛ-sɩm

Ebɛɛdɩ-Melɛɛkɩ wɩlaa se ɛtaɣ Yehowa liu nɛ ɛmaɣzɩɣ nayʋ Yereemii yɔɔ

39:15-18

  • Yehowa yɔɔdaa se ɛkaɣ Ebɛɛdɩ-Melɛɛkɩ yɔɔ huuzuu alɩwaatʋ ndʋ pɔyɔkʋʋ Yuuda yɔ

Yereemii susi tɔm nɛ abalɩtʋ pɩnzɩ sakɩyɛ nɛ ɛyɔɔdɩ se pakaɣ yɔkʋʋ Yeruzalɛm

40:1-6

  • Yehowa huuzi Yereemii yɔɔ alɩwaatʋ ndʋ pɔyɔkaɣ Yeruzalɛm yɔ; nɛ Yehowa yeba ɖɔɖɔ se Babilɔɔnɩ mba ɩya Yereemii ñʋʋ