Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Yehowa ɛɛsɔʋ ñɔ-sɔɔlɩm yɔɔ

Yehowa ɛɛsɔʋ ñɔ-sɔɔlɩm yɔɔ

ƖCƆŊNƖ YEHOWA ƐƐSƆƲ ÑƆ-SƆƆLƖM YƆƆ TƐ VIDEO NƐ PƖTƐ LƐ, ICOSI TƆM PƆZƲƲ PƲNƐ PƖ-YƆƆ:

  • Ɛyʋ kpadɩyɩɣ lɛ, kala wena ɛkatɩɣ?

  • Ɛyʋ kpadɩyɩɣ lɛ, ɖoŋ ɖoŋ wɛtʋ kɩbandʋ ndʋ ɛwɛɣna?

  • Ye ŋkpadɩyaa, ɛzɩma Levitiki 19:32 nɛ Aduwa 16:31 pɩzɩɣ nɛ pɩkpazɩ-ŋ ɖoŋ?

  • Ɛzɩma Yehowa cɔŋnɩ ɛ-sɛyaa mba pakpadɩyaa nɛ paatasɩɣ pɩzʋʋ se posusi tɔm ɛzɩ ɖooo yɔ pɔ-yɔɔ?

  • Paa ɖɩkpadɩyaa, ɛbɛ Yehowa sɔɔlaa se ɖɩla?

  • Ɛzɩma akpadɩyaa pɩzɩɣ nɛ pakpazɩ evebiya nɛ pɛlaa ɖoŋ?

  • Ɛzɩma koobu akpadɩyʋ nɔɔyʋ kpazɩ-ŋ ɖoŋ?