Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Ɛzɩma ɖɩpaɣzɩ kɛdaɣ yɔ

Ɛzɩma ɖɩpaɣzɩ kɛdaɣ yɔ

FEŊUU TILIMIYE

Kɔɔnɔɔ tɔm: Ɛyaa sɩm kpaŋnaŋ sayaa naanza waa tɔm ndʋ pɔyɔɔdʋʋ natʋ takayaɣ taa yɔ camɩyɛ. Tɔm ndʋ tɩkpaɣ nabɛyɛ sɔɔndʋ. Nɛ tɩlakɩ lalaa piti.

Bibl mayaɣ: Natʋ 1:3

Cɛlɩ takayaɣ: Feŋuu Tilimiye takayaɣ kanɛ kɔyɔɔdʋʋ lidaʋ ŋgʋ kpaŋnaŋ sayaa naanza waa mba papɩzɩɣ nɛ paha-ŋ yɔ

WƖLƖ TOOVENIM TƆM

Tɔm pɔzʋʋ: Ŋmaɣzɩɣ se ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩtɩlɩ mbʋ pɩkaɣ labʋ cee wayɩ yɔ?

Bibl mayaɣ: Iza 46:10

Toovenim tɔm: Ɛsɔ tɩŋɩɣnɩ Bibl yɔɔ nɛ ɛwɩlɩɣ-ɖʋ mbʋ pɩkaɣ labʋ cee wayɩ yɔ

ÑƆ-HƆƲ PƖZƖƔ NƐ KƖWƐƐ KOBOYAƔ TAA

Kɔɔnɔɔ tɔm: Ðɩwɛɛ nɛ ɖɩwɩlɩɣ video cikpeluu kʋnɛ ɛyaa. Kɩyɔɔdʋʋ hɔʋ tɔm. [Wɩlɩ-ɩ video cikpeluu Ñɔ-hɔʋ pɩzɩɣ nɛ kɩwɛɛ koboyaɣ taa.]

Cɛlɩ takayaɣ: Ye ŋsɔɔlaa se ŋkalɩ takayaɣ ŋga pɔyɔɔdɩ kɔ-tɔm video taa yɔ, manpɩzɩɣ nɛ maha-ŋ kɛ falaa yaa mawɩlɩ-ŋ ɛzɩma ŋpɩzɩɣ nɛ ŋkpaɣ-kɛ intɛrnɛɛtɩ yɔɔ yɔ.

MA NDƲ ÑA-MAƔMAƔ ŊÑƆƆZAA YƆ

Tɩŋnɩ tɔm ndʋ pamawa se ɖɩtɩŋnɩ tɩ-yɔɔ nɛ ɖɩpaɣzɩ kɛdaɣ yɔ tɩ-yɔɔ nɛ ŋma ndʋ ña-maɣmaɣ ŋñɔɔzaa se ŋpaɣzɩnɩ kɛdaɣ tɔm susuu taa yɔ.