Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆ TƆM TAA YƆ | KEƔSI 1-9B

Ye ɖɩcaɣ se laŋhɛzɩyɛ ɛwɛɛ ɖa nɛ Ɛsɔ ɖɛ-hɛkʋ taa yɔ, pɩwɛɛ se ɖɩɖʋ hɩɖɛ ɛ-pɩyalʋ Yesu

Ye ɖɩcaɣ se laŋhɛzɩyɛ ɛwɛɛ ɖa nɛ Ɛsɔ ɖɛ-hɛkʋ taa yɔ, pɩwɛɛ se ɖɩɖʋ hɩɖɛ ɛ-pɩyalʋ Yesu

Natʋ tɔm natʋyʋ kaayɔɔdaa se pakaɣ paɖʋʋ Yehowa nɛ Yesu

2:1-3

  • Natʋ tɔm natʋyʋ kaayɔɔdaa se ajɛɛ ɩɩkaɣ tisuu se Yesu eɖiyi-yɛ, ɛlɛ añɩnɩɣ se aɖiyi a-tɩ

  • Natʋ tɔm ndʋ, tɩlaba alɩwaatʋ ndʋ Yesu kaawɛ tɛtʋ yɔɔ yɔ nɛ tɩwɛɛ nɛ tɩlakɩ sɔnɔ ɖɔɖɔ

  • Keɣa maɖʋ tɔm se ajɛɛ midiɣ yem, pʋ-tɔbʋʋ lɛ se mbʋ aɖʋwa se alakɩ yɔ, pɩkɛ falaa nɛ pɩkaɣ ɖʋʋ lɩm

Mba paɖʋʋ hɩɖɛ Wiyaʋ weyi Yehowa ta-ɩ num yɔ, pe-ɖeke pakaɣnɩ hiɣu wezuu

2:8-12

  • Pakaɣ ɖezuu mba payɩ pakaɖɩɣnɩ Mesiya yɔ

  • Mba paɖʋʋ hɩɖɛ Ɛsɔ pɩyalʋ Yesu yɔ, pakaɣ hiɣu ñʋʋ yabʋ nɛ laŋhɛzɩyɛ