Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆ TƆM TAA YƆ | KEƔSI 18-24

Mesiya yɔɔ natʋ tɔm

Mesiya yɔɔ natʋ tɔm

BIBL MAYAƔ

NATƲ TƆM

ƐZƖMA TƖLABA YƆ

Keɣa 21:2

Pɩɩwɛ ɛzɩ Ɛsɔ sɔ Yesu yɔɔ yɔ

Maatiyee 27:46; Maarkɩ 15:34

Keɣa 21:8, 9

Pohoŋi-i nazɩm sizika yɔɔ

Maatiyee 27:39-43

Keɣa 21:17

Pakamɩ-ɩ nazɩm sizika yɔɔ

Maatiyee 27:31; Maarkɩ 15:25; Yohanɛɛsɩ 20:25

Keɣa 21:19

Pɔtɔ piye nɛ patayɩ ɖama e-tokonaa

Maatiyee 27:35

Keɣa 21:23

Ɛɖɛ nɔɔ nɛ eyele nɛ patɩlɩ se Ɛsɔ hɩɖɛ lɛ Yehowa

Yohanɛɛsɩ 17:6