Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆ TƆM TAA YƆ | YƆB 38-42

Yehowa sɔɔlaa se ɖɩtɩmɩ lalaa yɔɔ

Yehowa sɔɔlaa se ɖɩtɩmɩ lalaa yɔɔ

Yehowa ñɩnaɣ se Yɔb ɛtɩmɩ Eliifaazɩ, Bildaadɩ nɛ Sofaarɩ pɔ-yɔɔ

42:7-10

  • Yehowa heyi Eliifaazɩ, Bildaadɩ nɛ Sofaarɩ se powolo Yɔb cɔlɔ nɛ palaa kɩlaʋ miŋ kɩñaɣzʋʋ

  • Yehowa kaasɔɔlaa se Yɔb ɛtɩmɩ ɛ-taabalaa yɔɔ

  • Yɔb tɩmɩ pɔ-yɔɔ nɛ pɩtɛ lɛ, Yehowa wazɩ-ɩ

Yehowa wazɩ Yɔb siŋŋ e-tisuu nɛ ɛ-tɩ ɖɔkʋʋ pɔ-yɔɔ

42:10-17

  • Yehowa yeba nɛ Yɔb yɔɔ cɛ

  • Yɔb taabalaa nɛ ɛ-hɔʋ taa mba pɛhɛzɩ ɛ-laŋɩyɛ kʋñɔmɩŋ weyi ɛkataa yɔ ɩ-yɔɔ

  • Yehowa pɩsɩnɩ Yɔb ɛ-ñɩm nɛ ɛha-ɩ mbʋ eelesaa yɔ pɩ-tɛ nabʋlɛ

  • Yɔb nɛ ɛ-halʋ pɔkɔm nɛ patasɩ wɛnʋʋ piya hiu

  • Yɔb tasɩ caɣʋ wezuu pɩnzɩ 140 nɛ halɩ ɛna e-piya sɛyɩnaa