Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Ŋwɛɛ ŋlakɩnɩ tʋmɩyɛ JW Library yaa we?

Ŋwɛɛ ŋlakɩnɩ tʋmɩyɛ JW Library yaa we?

JW Library kɛnɩ wonuu ŋgʋ kɩpɩzɩɣ kɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋkpaɣ Bibl nɛ takayɩsɩ lɛɛsɩ, videowaa nɛ tɔm kɩnɩnɩtʋ ñɛ-tɛ pɔrtaabɩlɩ, taabɩlɛɛtɩ yaa ordinatɛɛrɩ yɔɔ yɔ.

ƐZƖMA ŊPƖZƖƔ ŊKPAƔ-KƲ? Ye ŋwɛnɩ intɛrnɛɛtɩ yɔ, wolo ɖenɖe pakpakɩɣ applications waa yɔ nɛ ŋkpaɣ JW Library. JW Library ŋgʋ ŋpɩzɩɣ ŋkpaɣ-kʋ wondu ndɩ ndɩ yɔɔ. Ŋkpakɩɣ-kʋ nɛ pɩtɛ lɛ, tʋlɩ-kʋ nɛ ŋtɩŋnɩ intɛrnɛɛtɩ yɔɔ ɖɔɖɔ nɛ ŋkpaɣ takayɩsɩ yaa videowaa mba ŋsɔɔlaa yɔ. Ye ŋtɩŋnɩ JW Library yɔɔ nɛ ŋkpaɣ wondu ndʋ yɔ, pɩtɩtasɩ cɛyʋʋ se ŋwɛɛnɩ intɛrnɛɛtɩ pʋcɔ nɛ ŋlabɩnɩ-tʋ tʋmɩyɛ. Ɛzɩma paɖʋʋ wondu kɩfatʋ JW Library yɔɔ tam yɔ, pɩpɔzʋʋ se ŋwoki intɛrnɛɛtɩ yɔɔ ɖoŋ ɖoŋ nɛ ŋkpakɩɣ-tʋ.

ƐBƐ YƆƆ KƖ-TƆM CƐYAA? Ŋŋlakɩ tɩ-yɔɔ kpɛlɩkʋʋ lɛ, JW Library sɩɣnɩ-ŋ siŋŋ; kɩwazɩɣ-ŋ kediɣzisi taa ɖɔɖɔ. Ŋpɩzɩɣ ŋlabɩnɩ-kʋ tʋmɩyɛ tɔm susuu taa. Kɩwazɩɣ-ŋ ɖɔɖɔ kɔzɩ kɔzɩ alɩwaatʋ ndʋ ŋlakɩ Alɩwaatʋ fanʋʋ aseɣɖe lɩzʋʋ lɛ.