Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

2-​8 mai

YƆB 38-42

2-​8 mai
 • Hendu 63 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Yehowa sɔɔlaa se ɖɩtɩmɩ lalaa yɔɔ”: (C. 10)

  • Yɔb 42:7, 8—Yehowa ñɩnaɣ se Yɔb ɛtɩmɩ Eliifaazɩ, Bildaadɩ nɛ Sofaarɩ pɔ-yɔɔ (w13-F 15/6 21 § 17; w98-F 1/5 30 § 3-6)

  • Yɔb 42:10—Yɔb tɩmɩ ɛ-taabalaa yɔɔ nɛ pɩtɛ lɛ, Yehowa yele nɛ ɛ-yɔɔ cɛ nɛ ɛpɩsɩnɩ-ɩ ɛ-ñɩm (w98-F 1/5 31 § 3)

  • Yɔb 42:10-17—Yehowa wazɩ Yɔb siŋŋ e-tisuu nɛ ɛ-tɩ ɖɔkʋʋ pɔ-yɔɔ (w94-F 15/11 20 § 19-20)

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm: (C. 8)

  • Yɔb 38:4-7—Mba payaɣ se “tanaŋ tɛ tɩɩnzɩ,” nɛ ndʋ ɖɩsɩm pɔ-yɔɔ? (bh 97 § 3)

  • Yɔb 42:3-5—Ɛbɛ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩla nɛ ɖɩna Ɛsɔ ɛzɩ Yɔb yɔ? (w15 1/10 15 § 16-17)

  • Ɛbɛ kpɩtaʋ kʋnɛ, kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ kpɛlɩkɩɣ-m Yehowa yɔɔ?

  • Kpɩtaʋ kʋnɛ, kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ hɔɔlʋʋ ŋgʋ manpɩzɩɣ nɛ malabɩnɩ tʋmɩyɛ tɔm susuu taa?

 • Bibl kalʋʋ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Yɔb 40:25-41:18

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

 • Ñɔɔzɩ ña-tɩ nɛ ŋha takayɩsɩ fenaɣ kanɛ: (C. 15) Tɔm taa tazʋʋ. Yele nɛ paɖʋ Ɛzɩma ɖɩpaɣzɩ kɛdaɣ yɔ tɛ videowaa; paa video ŋgʋ kɩtɛŋ lɛ, ŋtazɩ kɩ-tɔm kɩcɛyɩtʋ taa. Lɩzɩ lɩmaɣza pazɩ tɔm ñʋʋ Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ ŋlabɩnɩ tʋmɩyɛ Application JW Library?taa nɛ ŋwɩlɩ ɛzɩma palakɩnɩ tʋmɩyɛ pɔrtaabɩlɩwaa nɛ taabɩlɛɛtɩwaa yɔ. Tɔzɩ koobiya se paacɛlɩɣ pɔ-tɔm susuu akɔnta lɛ, pɩwɛɛ se pama ɖɔɖɔ tam ɛzɩma pawɩlɩ ɛyaa videowaa tɔm susuu taa yɔ. Seɣti tɔm susuyaa se pama ndʋ pa-maɣmaɣ pɔñɔɔzaa yɔ.

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

 • Hendu 60

 • Ŋwɛɛ ŋlakɩnɩ tʋmɩyɛ JW Library yaa we?(C. 15) Kpaɣ cɛcɛsɩ kagbanzɩ nɛ ŋtazɩnɩ ñʋʋ ŋgʋ kɩ-taa. Ŋtɛŋ lɛ, ŋyele nɛ paɖʋ Labɩnɩ tʋmɩyɛ “JW Library” tɛ video nɛ ŋtazɩ kɩ-taa tɔm kɩcɛyɩtʋ taa. Pʋwayɩ lɛ, ŋyele nɛ paɖʋ “Kpaɣ wondu ‘JW Library’ yɔɔŋñɔɔzɩ-tʋ nɛ pɩsamɩ-ŋ tʋmɩyɛ labɩnʋʋ camɩyɛ”. tɛ video nɛ ŋtazɩ kɩ-taa tɔm kɩcɛyɩtʋ taa ɖɔɖɔ. Seɣti mba papɩzɩɣ yɔ se pakpaɣ Application JW Library pɛ-tɛ pɔrtaabɩlɩwaa yaa taabɩlɛɛtɩwaa yɔɔ nɛ pakpaɣ ɛgbɛyɛ takayɩsɩ kɩ-yɔɔ pʋcɔ nɛ 16 mai tɛ kpɩtaʋ talɩ.

 • Ɛgbɛyɛ taa Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 30) ia ñʋʋ 14 § 14-22, nɛ h. 124 yɔɔ tɔm taa cuuzuu

 • Tɔm taa cuuzuu nɛ cee wayɩ kpɩtaʋ taa tɔm (C. 3)

 • Hendu 77 nɛ adɩma