Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ ŋlabɩnɩ tʋmɩyɛ Application JW Library?

Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ ŋlabɩnɩ tʋmɩyɛ Application JW Library?

ÑE-BIBL KPƐLƖKƲƲ TAA:

  • Ŋpɩzɩɣ ŋkalɩ Bibl nɛ evemiye mayaɣ

  • Ŋpɩzɩɣ ŋkalɩ Annuaire, fenaɣ fenaɣ takayɩsɩ nɛ takayɩsɩ lɛɛsɩ. Labɩnɩ signet tʋmɩyɛ nɛ ŋyʋsɩ ɖenɖe ŋkalɩ Bibl nɛ ŋsɩɩna yɔ

  • Ŋpɩzɩɣ ŋñɔɔzɩ kediɣzisi nɛ ŋyʋsɩ yaa ŋhɛɛ tɔm cosuu tɛɛ

  • Ŋpɩzɩɣ ŋcɔnɩ videowaa

KEDIƔZISI TAA:

  • Ŋpɩzɩɣ ŋñɩnɩ Bibl masɩ nzɩ tɔm yɔɔdɩyʋ yaɣ yɔ. Tɩŋnɩ historique yɔɔ nɛ ŋpɩsɩ mayaɣ ŋga ŋŋtɛm kalʋʋ yɔ kɔ-yɔɔ

  • Pɩtɩtasɩ cɛyʋʋ se ŋkpɛndɩnɩ takayɩsɩ sakɩyɛ kediɣzaɣ taa, ɖʋ-sɩ ñɛ-tɛ pɔrtaabɩlɩ yaa taabɩlɛɛtɩ yɔɔ nɛ ŋlabɩnɩ-sɩ tʋmɩyɛ kediɣzaɣ taa. Ŋpɩzɩɣ ɖɔɖɔ ŋtɩŋnɩ JW Library yɔɔ nɛ ŋtee hendu kɩfatʋ ndʋ tɩtɩwɛtɩ hendu takayaɣ taa yɔ

TƆM SUSUU TAA:

  • Ŋpɩzɩɣ nɛ ŋwɩlɩ ɖɩɣdʋ weyi ɛsɔɔlɩ Ɛsɔtɔm yɔ JW Library taa tɔm natʋyʋ, nɛ ŋsɩnɩ-ɩ nɛ ɛkpaɣ kɩ nɛ ɛgbɛyɛ takayɩsɩ ɛ-tɛ pɔrtaabɩlɩ yaa taabɩlɛɛtɩ yɔɔ

  • Ŋpɩzɩɣ ŋtɩŋnɩ recherche yɔɔ nɛ ŋñɩnɩ Bibl mayaɣ nakɛyɛ. Ye tɔm loyaɣ nakɛyɛ ɛfɛyɩ Traduction du monde nouveau kɩfalʋ taa yɔ, ɖɩnɛ ɛlɛ lɛɣzɩ nɛ ŋwolo Bible avec notes et références taa

  • Ŋpɩzɩɣ ŋwɩlɩ video nakʋyʋ. Ye ɖɩɣdʋ ɛwɛnɩ piya yɔ, ŋpɩzɩɣ nɛ ŋwɩlɩ-sɩ Kɛ Yehowa taabalʋ tɛ video nakʋyʋ. Yaa ŋpɩzɩɣ ŋwɩlɩ ɖɩɣdʋ Ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se ɛyʋ ɛkpɛlɩkɩ Bibl? tɛ video nɛ piseɣti-i nɛ ɛkpɛlɩkɩ Bibl. Ye nɔɔyʋ ɛɛyɔɔdʋʋ ña-kʋnʋŋ yɔ, wɩlɩ-ɩ video nakʋyʋ ɛ-kʋnʋŋ taa

  • Ye ŋŋtɛm kpaɣʋ kʋnʋŋ nakʋyʋ nɛ kɩwɛɛ ñɛ-tɛ pɔrtaabɩlɩ yaa taabɩlɛɛtɩ yɔɔ yɔ, ŋpɩzɩɣ nɛ ŋkalɩ ɖɩɣdʋ Bibl mayaɣ nakɛyɛ kɩ-taa. Ñɩɣ Bibl mayaɣ ŋga ŋkuli kajalaɣ ɖeɖe yɔ kɔ-yɔɔ nɛ pʋwayɩ lɛ ŋñɩɣ Biblwaa lalaa yʋsaɣ yɔɔ nɛ ŋna ɛzɩma pɛɖɛzɩ-kɛ kʋnʋŋ ŋgʋ ŋcaɣ-ɩ kalʋʋ yɔ, kɩ-taa yɔ