Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆ TƆM TAA YƆ | KEƔSI 10-17

Anɩ pʋdʋ pɩzɩɣ nɛ ɛsʋʋ Yehowa cokiye tɛɛ?

Anɩ pʋdʋ pɩzɩɣ nɛ ɛsʋʋ Yehowa cokiye tɛɛ?

Ye pɔtɔm se ɖɩsʋʋ Yehowa cokiye tɛɛ yɔ pʋ-tɔbʋʋ lɛ se ɖɩɖʋ taabalɩyɛ nɛ Ɛsɔ, ɖɩtaa-ɩ liu nɛ ɖɩñamɩ-ɩ. Keɣa 14 yɔɔdʋʋ wɛtʋ kɩbandʋ ndʋ Yehowa ñɩnɩɣ ɛ-taabalaa cɔlɔ yɔ tɩ-tɔm.

PƖWƐƐ SE YEHOWA TAABALƲ . . .

  • Ɛwɛɛnɩ cɩŋgɩlɩm wɛtʋ

  • Ɛyɔɔdʋʋ toovenim, halɩ ɖooo ɛ-laŋɩyɛ taa

  • Ɛɖʋʋ hɩɖɛ koobiya lalaa

  • Ɛɖɔŋ ɛ-tɔm yɔɔ paa pɩwɛ kaɖɛ yɔ

  • Ɛsɩnɩ kʋñɔndɩnaa nɛ ɛtaaɖaŋ se pɛhɛyɩ-ɩ pɩ-yɔɔ

PƖFƐYƖ SE YEHOWA TAABALƲ . . .

  • Ɛyɔɔdʋʋ lalaa tɔm nɛ ɛlakɩ kɔlɔmɔtʋ

  • Ɛla mbʋ pɩfɛyɩ ɖeu yɔ ɛ-ɛgbaɣdʋ

  • Emuluu koobiya lalaa

  • Ɛɖʋ taabalɩyɛ nɛ mba paasɛɣ Yehowa yaa paañaŋ ɛ-paɣtʋ yɔ

  • Ɛkɛ weyi pepeɣziɣ-i nɛ nabʋyʋ se ehuuzi ɛ-ɛza toovenim tɔm natʋyʋ yɔɔ yɔ