Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Ɛzɩma ɖɩpaɣzɩ kɛdaɣ yɔ

Ɛzɩma ɖɩpaɣzɩ kɛdaɣ yɔ

FEŊUU TILIMIYE

Tɔm pɔzʋʋ: Ŋmaɣzɩɣ se tɔm ndʋ tɩwɛ Bibl hɔɔlʋʋ kʋnɛ kɩ-taa yɔ, tɩkaɣ labʋ wiɖiyi yaa we?

Bibl mayaɣ: Natʋ 21:3, 4

Cɛlɩ takayaɣ: Feŋuu tilimiye takayaɣ kanɛ kɔyɔɔdʋʋ ɛzɩma Ɛsɔ kaɣ yebu nɛ tɔm ndʋ tɩla yɔ, kɔyɔɔdʋʋ ɖɔɖɔ wazasɩ nzɩ ɖɩkaɣ hiɣu yɔ sɩ-tɔm.

FEŊUU TILIMIYE (kɛdɛzaɣ hayʋʋ)

Tɔm pɔzʋʋ: Ŋmaɣzɩɣ se sɩɖaa kaɣ fem wiɖiyi?

Bibl mayaɣ: Yoh 5:28, 29

Cɛlɩ takayaɣ: Wɩlɩ-ɩ tɔm ñʋʋ ŋgʋ kɩwɛ hɔɔlʋʋ 7 yɔɔ yɔ.

NDƲ BIBL WƖLƖƔ

Tɔm pɔzʋʋ: Ɛyaa nabɛyɛ maɣzɩɣ se Ɛsɔ ɖiyiɣni ɛjaɖɛ. Ɛlɛ ŋsɩm ndʋ Bibl wɩlɩɣ toovenim taa yɔ?

Bibl mayaɣ: 1Yn 5:19

Cɛlɩ takayaɣ: Takayaɣ kanɛ katazɩɣ ndʋ Bibl wɩlɩɣ tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ yɔ tɩ-taa kpayɩ kpayɩ. Katazɩɣ ɖɔɖɔ tɔm lɛɛtʋ taa.

MA NDƲ ÑA-MAƔMAƔ ŊÑƆƆZAA YƆ

Ña-maɣmaɣ ñɔɔzɩ ndʋ ŋpɩzɩɣ ŋkpaɣ nɛ ŋpaɣzɩnɩ kɛdaɣ yɔ.