Halʋ nɛ ɛ-walʋ patɩŋɩɣnɩ taabɩlɛɛtɩ yɔɔ nɛ pɛkpɛlɩkɩɣ Bibl

WEZUU CAƔƲ NƐ ƐSƆ SƐTƲ TƲMƖYƐ KPƐLƖKƲƲ TAKAYAƔ Mai 2016

Ɛzɩma ɖɩpaɣzɩ kɛdaɣ yɔ

Lɔŋ tasʋʋ mbʋ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩlabɩnɩ tʋmɩyɛ nɛ ɖɩha Feŋuu Tilimiye Ndʋ Bibl Wɩlɩɣ takayaɣ yɔ. Tɩŋnɩ kɩɖaŋ ɛnɩ ɩ-yɔɔ nɛ ŋñɔɔzɩ ña-maɣmaɣ ñɔ-tɔm.

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆ TƆM TAA YƆ

Yehowa sɔɔlaa se ɖɩtɩmɩ lalaa yɔɔ

Ɛsɔ heyi Yɔb se ɛtɩmɩ ɛ-taabalaa naadozo waa mba pɔ-yɔɔ paa paayɔɔdɩ tɔm kɩdɛkɛdɩtʋ ɛ-yɔɔ yɔ nɛ ɛ-wɩzasɩ tɛzɩ kpaʋ ɖoŋ yɔ. Ɛzɩma Yehowa wazɩ Yɔb siŋŋ e-tisuu nɛ ɛ-tɩ ɖɔkʋʋ pɔ-yɔɔ? (Yɔb 38-​42)

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Ŋwɛɛ ŋlakɩnɩ tʋmɩyɛ JW Library yaa we?

Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ ŋkpaɣ JW Library? Ɛzɩma kɩpɩzɩɣ kɩsɩnɩ-ŋ kediɣzisi taa nɛ tɔm susuu taa?

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆ TƆM TAA YƆ

Ye ɖɩcaɣ se laŋhɛzɩyɛ ɛwɛɛ ɖa nɛ Ɛsɔ ɖɛ-hɛkʋ taa yɔ, pɩwɛɛ se ɖɩɖʋ hɩɖɛ ɛ-pɩyalʋ Yesu

Ajɛɛ tisaa se Yesu eɖiyi-yɛ? Ɛbɛ yɔɔ pɩcɛyaa se ɖɩɖʋ hɩɖɛ Wiyaʋ weyi Yehowa ta-ɩ num yɔ? (Keɣa 2 ñɩŋga)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆ TƆM TAA YƆ

Anɩ pʋdʋ pɩzɩɣ nɛ ɛsʋʋ Yehowa cokiye tɛɛ?

Keɣa 14 ñɩŋga heyiɣ-ɖʋ wɛtʋ ndʋ pɩwɛɛ se Yehowa sɔɔlaa se ɛ-taabalʋ ɛwɛɛna yɔ.

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ ŋlabɩnɩ tʋmɩyɛ Application JW Library?

Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ ŋlabɩnɩ tʋmɩyɛ application JW Library ña-tɩ yɔɔ kpɛlɩkʋʋ taa, kediɣzisi taa nɛ tɔm susuu taa?

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆ TƆM TAA YƆ

Mesiya yɔɔ natʋ tɔm

Na ɛzɩma Mesiya yɔɔ natʋ tɔm ndʋ tɩwɛ Keɣa ñʋʋ 22 taa yɔ tɩkɔm Yesu yɔɔ yɔ.

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆ TƆM TAA YƆ

Ðɩpɔzɩ Yehowa nɛ ɛha-ɖʋ abalɩtʋ

Ɛbɛ pɩzɩɣ pɩha-ɖʋ abalɩtʋ ɛzɩ Daviid yɔ? (Keɣa 26)