Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Kɛdɛsɩ labʋ

Kɛdɛsɩ labʋ

●○○ ÐƖCALƖƔ ƐYƲ KATƲƲ LƐ

Tɔm pɔzʋʋ: Kɛdɛzaɣ kɩyakɩŋ taa ɖɩwɛɛ?

Bibl mayaɣ: 2Ti 3:1-5

Pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ tɔm pɔzʋʋ: Kɛdɛzaɣ kɩyakɩŋ tɛŋ lɛ, ɛzɩma wezuu caɣʋ kaɣ wɛʋ?

○●○ KAJALAƔ PƖSƖ NƐ ŊNA-Ɩ

Tɔm pɔzʋʋ: Kɛdɛzaɣ kɩyakɩŋ tɛŋ lɛ, ɛzɩma wezuu caɣʋ kaɣ wɛʋ?

Bibl mayaɣ: Nat 21:3, 4

Pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ tɔm pɔzʋʋ: Ɛbɛ ŋpɩzɩɣ ŋla nɛ ŋhiɣ cee wayɩ lidaʋ kɩbaŋʋ ŋgʋ Ɛsɔ ha-ɖʋ yɔ?

○○● PƖSƖ NƐ ŊNA-Ɩ KƖLƐLƲƲ

Tɔm pɔzʋʋ: Ɛbɛ ŋpɩzɩɣ ŋla nɛ ŋhiɣ cee wayɩ lidaʋ kɩbaŋʋ ŋgʋ Ɛsɔ ha-ɖʋ yɔ?

Bibl mayaɣ: Yoh 3:16

Pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ tɔm pɔzʋʋ: Ye pɔtɔm se ɛyʋ ɛwɛɛnɩ tisuu, pɩ-tɔbʋʋ lɛ suwe?