Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | GALAATII MBA 4-6

Mbʋ Agaarɩ nɛ Saara nɛ pe-piya pɔ-yɔɔ eduuye wɩlɩɣ-ɖʋ yɔ

Mbʋ Agaarɩ nɛ Saara nɛ pe-piya pɔ-yɔɔ eduuye wɩlɩɣ-ɖʋ yɔ

4:24-31

Apostoloo Pɔɔlɩ kpaɣ Agaarɩ, Saara nɛ pe-piya pa-kɩɖaʋ nɛ ɛwɩlɩnɩ ɛzɩma ɛgbɛyɛ kɩfaɖɛ kɩlɩ Paɣtʋ ɛgbɛyɛ yɔ. Krɩstʋ nɛ e-koobiya paatɔkɩ kewiyitu lɛ, ɛyaa kpeekpe kaɣ lɩʋ kɩwɛɛkɩm, mantɩtalɩ pilim wɛtʋ, kʋñɔŋ, nɛ sɩm po-yomiye taa.​—Iza 25:8, 9.

 

AGAARƖ​PƐLƐ WEYI ƐKƐ YOM YƆ

Tomnaɣ yɔɔ Izrayɛɛlɩ ɛjaɖɛ, alɩwaatʋ ndʋ ɖɩɩwɛ Paɣtʋ ɛgbɛyɛ tɛɛ nɛ Yeruzalɛm kɛnɩ ɖi-kewiyitu tɛtʋ yɔ

AGAARƖ “PIYA”

Yuuda ñɩma nazɩ Yesu nɛ pekizi-i (ŋgʋ paaɖuuni Yehowa se pañaŋ Moyizi Paɣtʋ)

PAAKƐ YOMAA PAƔTƲ ƐGBƐYƐ TƐƐ

Paɣtʋ tɔzaɣ tomnaɣ yɔɔ Izrayɛɛlɩ piya se sɩkɛ kɩwɛɛkɩm yomaa

SAARA​—HALƲ WEYI ƐWƐ Ɛ-TƖ YƆƆ YƆ

Ɛsɔdaa Yeruzalɛm, Yehowa ɛgbɛyɛ hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩwɛ ɛsɔdaa yɔ

SAARA “PIYA”

Krɩstʋ nɛ ɛ-ñɩma patam numwaa 144 000

ƐGBƐYƐ KƖFAÐƐ HAƔ TƖ YƆƆ WƐƲ

Ɛzɩma Izrayɛɛlɩ piya taapɩzɩ nɛ sɩña Paɣtʋ ɛzɩ pɩɩpɔzʋʋ yɔ, pɩwɩlɩ kpayɩ kpayɩ se sɩkɛ kɩwɛɛkɩm laɖaa. Ɛlɛ Yesu kɩlaʋ ha-sɩ waɖɛ se sɩlɩɩ kɩwɛɛkɩm yomiye taa