Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Lɩzɩ aleɣya wena ŋlakɩ yɔ nɛ lɔŋsɩnɖɛ

Lɩzɩ aleɣya wena ŋlakɩ yɔ nɛ lɔŋsɩnɖɛ

Ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se ɖɩlɩzɩ aleɣya wena ɖɩlakɩ yɔ nɛ lɔŋsɩnɖɛ? Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, alɩwaatʋ ndʋ ɖɩlɩzɩɣ filim nakʋyʋ se ɖɩcɔna, minziiki nakʋyʋ se ɖiwelisi, intɛrnɛɛtɩ lone naɖɩyɛ se ɖiwolo ɖɩ-yɔɔ, takayaɣ nakɛyɛ se ɖɩkalɩ yaa video aleɣya naayɛ yɔ, ɖɩwɛɛ nɛ ɖɩlɩzɩɣ mbʋ ɖɩsɔɔlaa se ɖɩɖʋ ɖa-maɣzɩm taa yɔ. Aleɣya wena ɖɩlɩzɩɣ yɔ, awɛnɩ ɖoŋ ɖɛ-wɛtʋ yɔɔ. Pɩlabɩ pʋtɔdɩyɛ se mbʋ Ɛsɔ tɩsɔɔlɩ yɔ, pɩwɛ aleɣya wena awɛ ɛjaɖɛ yɔɔ sɔnɔ yɔ, a-taa sakɩyɛ taa. (Keɣa 10:5; Gal 5:19-21) Pʋyɔɔ Bibl seɣti-ɖʋ se ɖiwolo pɩ-yɔɔ nɛ ɖɩñɩnɩ mbʋ pɩɖʋʋ Yehowa hɩɖɛ yɔ.​—Fil 4:8.

CƆNƖ VIDEO ALEƔYA WENA PƖWƐƐ SE MALƖZƖ? NƐ PƲWAYƖ LƐ, ŊCOSI TƆM TƲNƐ TƖ-YƆƆ:

  • Ɛzɩma caanaʋ taa Roma mba puuyaɣ lakasɩ aleɣya nɩɣzɩnɩ aleɣya wena awɛ sɔnɔ yɔ a-taa naayɛ?

  • Ɛzɩma ɛgbɛyɛ taa mba pɩzɩɣ nɛ pasɩnɩ piya evelisi nɛ sɩlɩzɩ aleɣya wena sɩlakɩ yɔ nɛ lɔŋsɩnɖɛ?

  • Ðoŋ weyi pɩwɛɛ se Roma mba 12:9 ɛwɛɛnɩ aleɣya wena ɖɩlɩzɩɣ se ɖɩlakɩ yɔ a-yɔɔ?

  • Aleɣya kɩbana wena palakɩ mi-egeetiye taa yɔ, a-taa naayɛ lɛ wena?