Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | FILIIPI MBA 1-4

“Ɩtaanɩɣzɩ nabʋyʋ yɔɔ”

“Ɩtaanɩɣzɩ nabʋyʋ yɔɔ”

4:6, 7

  • Adɩma kɛnɩ nɩɣzɛ kɔyɛ

  • Ye ɖɩtɩmɩɣnɩ tisuu yɔ, Yehowa kaɣ-ɖʋ haʋ laŋhɛzɩyɛ “nɖɩ ɖɩcɛzɩ tɔm taa nɩʋ lɛɣtʋ tɩŋa yɔ”

  • Pɩpɩzɩɣ nɛ pɩlabɩ-ɖʋ ɛzɩ ɖa-kʋñɔmɩŋ ɩɩkaɣ tɛm yɔ, ɛlɛ Yehowa pɩzɩɣ nɛ ɛsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩɖɔkɩ kpam. Halɩ ɛpɩzɩɣ nɛ ɛla mbʋ ɖɩtɩɖʋna yɔ.​—1Kɔ 10:13