Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 TREASURES FROM GOD’S WORD | EFƐƐZƖ MBA 4-6

“Suu you wondu ndʋ tɩlɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ yɔ tɩ-tɩŋa”

“Suu you wondu ndʋ tɩlɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ yɔ tɩ-tɩŋa”

6:11-17

Apostoloo Pɔɔlɩ kpaɣ Krɩstʋ mba nɛ ɛmaɣzɩnɩ sɔɔjanaa mba pɛwɛ you taa yɔ. Ðo-koyindinaa kɛlɛ “feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ.” Paa pɩnaɣ ɛzɩ ɖɩfɛyɩ ɖoŋ nɛ papɩzɩɣ nɛ pawabɩ-ɖʋ kɛlɛʋ yem yɔ, ye “ɖisuu you wondu ndʋ tɩlɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ yɔ tɩ-tɩŋa” yɔ, Yehowa sɩɣnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩwa you.

Ma paa you wonuu ŋgʋ lɛ kɩ-hɩɖɛ nɛ mbʋ kɩsɩŋnaa yɔ

MAƔZƖ TƆM TƲNƐ TƖ-YƆƆ: Monsu fezuu taa you wondu tɩŋa na?

[Takayɩhayʋʋ 5 yɔɔ kɩlɛmʋʋ yɔɔ tɔm]